V jakých případech může zaměstnanec podat okamžitou výpověď ?

Práce

V současné době, kdy je plná zaměstnanost, je snadné najít si novou a lépe placenou práci. Možná, že už jste tuto novou práci našli a nyní řešíte, jak tu starou opustit. Okamžitě jen tak skončit nemůžete, kvůli pracovní smlouvě, ale za určitých podmínek se to dá.  V dnešním článku se podíváme na to, při jakém zákonném vymezení můžete podat i hodinovou výpověď.

Rozdíl mezi okamžitou výpovědí a ukončením pracovního poměru dohodou

Pokud jste našli novou práci a v té staré chcete skončit, musíte podat běžnou výpověď z pracovního poměru. Na důvodech nezáleží, ale je nutné dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Případně můžete ukončit pracovní poměr po dohodě, kdy se se zaměstnavatelem dohodnete na datu ukončení pracovního poměru. Rozdíl pak mezi ukončením pracovního poměru dohodou a okamžitou výpovědí jsou důvody, které vás k tomu vedou. Okamžitou výpověď můžete podat v případě, že vás k tomu nutí zdravotní stav nebo zaměstnavatel neplatí sjednaný plat či mzdu. Oba tyto důvody musíte řádně doložit. Je nutné splnit zákonné podmínky.

Za jakých podmínek je okamžitá výpověď možná?

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance může být učiněno ze dvou důvodů. První zákonný důvod hovoří o vážném ohrožení zdraví a nemožnosti vykonávání dané práce. Zákon dále stanovuje, že na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče či dle rozhodnutí příslušného správního úřadu, který přezkoumává posudek, zaměstnanec nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení zdraví. A pokud zaměstnavatel do 15 dnů od předložení lékařského posudku neumožní vhodnější práci pro daného zaměstnance, může zaměstnanec odejít, a to okamžitě. Druhým důvodem, kdy je možné okamžitě opustit práci, je situace, kdy nedošlo k vyplacení platu nebo mzdy. To znamená, pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu či alespoň jakoukoliv část do 15 dnů po splatnosti. To znamená, že např. za měsíc červenec je stanoven termín výplaty na 15. srpna. Pokud mzda není vyplacena do tohoto data, nemůžete zrušit okamžitě pracovní poměr 16. srpna, ale až 16. září. Podle zákoníku práce je mzda nebo plat splatný až po vykonání práce nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat či některou jejich složku. Zákonným termínem pro výplatu mzdy je v tomto případě 30. srpna, a proto okamžitou výpověď můžete podat po uplynutí 15 dní, což je 16. září.

Okamžitá výpověď jedině písemně

Okamžitá výpověď je jednostranným úkonem okamžitého zrušení pracovního poměru, který je nutné podat písemně a neprodleně zaměstnavateli. Nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl zaměstnanec o důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru, může zaměstnanec okamžitou výpověď podat.  Zároveň by neměla být okamžitá výpověď podána později než jeden rok od dne vzniku důvodu. Okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance bývá spíše krizovým opatřením než obvyklým řešením. Většinou v případech, kdy zaměstnanec není dostatečně zdravý, aby mohl takovou práci vykonávat, nebo nedostává zaplaceno za odvedenou práci. Jsou to zkrátka situace, za které zaměstnanec nemůže, a vznikají  působením vnějších podmínek. Zákoník práce tak nezapomíná ani na výpovědní lhůtu.  Při okamžité výpovědi vám za dva měsíce náleží náhrada mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku za čas, jenž odpovídá výpovědní době.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.