Kdy lze odvolat dar pro nevděk

Právo

Včera jsme se zaměřili na zrušení darovací smlouvy a odvolání daru, přičemž jsme se konkrétněji zaměřili na nemovitosti. Dnes si řekneme něco o jednom ze dvou případů, kdy můžeme po právu odvolat dar. Jde o odvolání daru pro nevděk. Kdy takto lze učinit a jaká jsou úskalí?

Kdy lze dar odvolat?

Jak jsme si již řekli v minulém textu, dar lze odvolat ve dvou případech. Jedním je odvolání daru pro nouzi dárce po obdarování, tedy po nabytí účinnosti darovací smlouvy, druhým pak dnes probírané odvolání daru pro nevděk osoby obdarovaného. Právě odvolání daru pro nevděk je možné jen v případě, kdy obdarovaný po obdarování úmyslně či jen z hrubé nedbalosti dárci ublíží natolik, že tímto jednáním hrubě poruší dobré mravy a není mu toto jednání dárce prominuto. Nevděk vůči dárce je dán i tehdy, pokud se jednání popsaného výše dopustí obdarovaný vůči osobě dárci blízké.

Nevděk obdarovaného

Jakou kvalitu tedy musí mít nevděk obdarovaného? Zaprvé musí jít o nevděk, který je vůči osobě dárce či jeho osobě blízké. Další podmínkou je, aby tento nevděk představoval zjevné porušení dobrých mravů. K tomu ústavní soud dodává, že dobré mravy jsou souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Obecně platí, že porušení dobrých mravů se posuzuje v každém konkrétním případě. V našem případě musí jít o zjevné porušení, pak tedy nesmí být pochybnost o tom, že jde o kolizi s dobrými mravy. Jednání také musí být zaviněné, a to buď úmyslně (byť úmyslem nepřímým) nebo hrubou nedbalostí. Jednání také nesmí být dárce prominuto. Je-li toto splněno, máte právo dle § 2072 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od darovací smlouvy.

Jak vrácení daru vymáhat

Pokud jde o nemovitost, zapisuje se vlastnické právo k ní do katastru, shodnete-li se s obdarovaným na tom, že vám dar vrátí, pak stačí k přepsání vlastnického práva souhlasné prohlášení o naplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy a vrácení daru. Je-li dar odvolán, pak ex lege přechází vlastnické právo zpět k dárci. Věc je tedy opět vaše. Nechce vám ji obdarovaný dobrovolně vydat, máte možnost žalovat jej na vydání movité věci dle § 1040 občanského zákoníku. U nemovitostí pak přichází v úvahu žaloba na vyklizení nemovité věci.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. února 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97; https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/uskali-odvolani-daru-pro-nevdek#note-8, https://www.mesec.cz/clanky/dostali-jste-dar-ale-darce-jej-chce-zpet-musite-vyhovet/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.