Darování nemovitosti: Kdy jde odvolat a zrušit

Smlouva

Zejména mezi rodinnými příslušníky, avšak nikoli výlučně, se majetkové poměry vypořádávají prostřednictvím darování. Nejčastěji například darováním nemovitosti, kdy starší členové rodiny chtějí ještě za svého života rozdělit své majetky potomkům. My se dnes na darování nemovitosti podíváme zblízka. Bude nás zajímat, v jakých případech lze takto uzavřenou a platnou darovací smlouvu zrušit či dar odvolat. Pojďme na to!

Darování nemovitosti

Darovací smlouva k nemovité věci převádí vlastnické právo z dosavadního vlastníka (dárce) na vlastníka budoucího (obdarovaného). Aby šlo o platnou darovací smlouvy a aby se toto právní jednání posuzovalo právě jako tento smluvní typ, musí jít o převod bezúplatný. Není zde tedy žádná cena či jiná věc, která by se za nemovitost směňovala. Pravidlo však není dotčeno, když například převádíte takto nemovitost a v rámci této smlouvy uzavřete smlouvu o věcném břemeni, dle které vás nový vlastník musí nechat v domě nebo bytě dožít. Protože jde o nemovitost, smlouva musí mít písemnou formu. Se smlouvou a vyplněným formulářem pak musíte požádat katastr nemovitostí o vklad nového vlastnického práva. Až tímto zápisem vlastnické právo přechází.

Odvolání daru pro nouzi

Může se však stát, že ten, kdož štědře obdaroval obdarovaného, se v budoucnosti ocitne v životní nouzi. Pak je možné využít odvolání daru pro nouzi. Musí jít o situaci, kdy dárce není schopen hradit náklady na nutnou výživu sebe nebo osoby, o kterou má povinnost pečovat. Je-li toto splněno, má právo dar odvolat. Obdarovaný však může odvolání předejít tak, že dárci poskytne finanční kompenzaci ve výši, která je potřebná k tomu, aby se dárce z této nouze sám dostal. Pak nemusí dar vracet.

Nevděk obdarovaného

Druhým případem je situace, kdy je obdarovaný, tedy nový vlastník nemovité věci, nevděčný. Tímto termínem rozumí občanský zákoník chování obdarovaného, kdy poruší dobré mravy vůči osobě dárce. Není rozhodné, zda šlo o nedbalostní či úmyslné porušení. Zákon také zná situaci, kdy obdarovaný poruší dobré mravy ve vztahu k osobě blízké dárce. V těchto případech má pak dárce právo zrušit smlouvu a má právo požadovat navrácení nemovitosti do jeho vlastnictví.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/darovaci-smlouva-na-nemovitost-obsah-zdaneni/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.