Jak se bránit, když je manžel v exekuci

Exekuce není radostnou chvílí pro nikoho, může však zasáhnout i osoby, které se k dluhům nezavázaly. Často jde například o manžele, kdy dluh patří do společného jmění manželů. Existuje však pár institutů, jak se manžel povinného v exekučním řízení může bránit.

Kdy lze pro exekuci manžela postihnout i majetek protějška

Zpravidla platí, že v exekučním řízení nemůžeme postihnout jinou osobu než osobu dlužníka. Jednu z výjimek však tvoří manželé. Manželé totiž mají společné jmění manželů (dále také jen „SJM“), tedy společná aktiva (majetek) i pasiva (dluhy). Pokud vymáhaný dluh patří do SJM, lze pak postihnout i majetek manžela, a to následujícími způsoby. První situací je, že dluh je společným dluhem dle občanského práva. Pak jsou oba manželé zavázáni společně a nerozdílně. Pokud jsou oba manželé zažalováni, a následně je rozsudek vymáhán exekucí, lze postihnout jak SJM, tak výlučný majetek každého z dlužníků (manželů). Pokud jde však o společný majetek, avšak v původním řízení byl žalován jen jeden manžel, lze postihnout majetek druhého manžela jen v rozsahu celého SJM (bude tedy postihnut výlučný majetek původně žalovaného manžela a celé SJM – tzn. i podíl druhého manžela).

Kdy majetek druhého manžela nelze postihnout

Posledním případem je situace, kdy původní dluh je výlučným dluhem vašeho manžela, kdy tento byl původně žalován. Pak nelze postihnout váš výlučný majetek, ani váš hypotetický podíl na SJM. Lze postihnout tedy jen majetek manžela a majetek, který by odpovídal jeho podílu na vypořádaném SJM.

Jak se bránit, je-li postižen váš majetek

Z výše uvedeného platí, že záleží na charakteru dluhu dle občanského práva. Zda jde o společný dluh manželů (byť se zavázal jen jeden) nebo jde o výlučný dluh jednoho z manželů. Jak to poznáte se dozvíte v tomto našem předešlém článku. Ne vždy tedy lze postihnout váš majetek či majetek odpovídající vašemu podílu na SJM. Jak se bránit, když si myslíte, že kvůli exekuci na vašeho manžela byl postihnut i váš majetek, který postihnut být neměl? Zaprvé mohou být zabaveny vaše movité či nemovité věci, zadruhé pak vaše peněžní prostředky na účtu.

Návrh na částečné zastavení exekuce

Pokud je postižen váš bankovní účet, tj. jsou vám z něj strženy prostředky, kvůli manželovi, který je v exekuci, pak se lze bránit návrhem na zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí) přikázáním pohledávky z účtu manžela dle § 262b odst. 2 o.s.ř. Manžel musí však prokázat, že na účtu nejsou ani z části uloženy prostředky, které patří do SJM. Tj. ani jedna koruna sem nepatří, což je někdy obtížné. Pokud jsou exekucí postiženy věci, které patří vám, jako manželovi dlužníka, pak můžete také podat návrh na (částečné) zastavení exekuce dle § 262b odst. 1 o.s.ř, které se bude týkat vašeho výlučného majetku a majetku v SJM. Možností je také excindační či vylučovací žaloba, které se domáháme vyškrtnutí konkrétních věcí z exekuce či návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_631-exekuce-spolecneho-jmeni-manzelu-a-obrana-manzela-povinneho-ve-svetle-zakona-c-139-2015-sb, https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/exekuce-spolecneho-jmeni-manzelu-a-obrana-manzela-povinneho

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.