Které dluhy jsou pro manžele společné

dluhy

Uzavření manželství s sebou nese mnoho věcí, které jsou mimo jiné i právně důležité a relevantní. Jednou z nejdůležitějších věcí je určitě vznik společného jmění manželů. V důsledku něj (není-li mezi manželi stanoveno jinak) dochází k tomu, že dluh jednoho je i dluhem druhého, respektive náleží do SJM. My se podíváme, které dluhy jsou pro manžele společné, a které nikoli. Pojďme na to!

Každý manžel nabývá do SJM

Obecně lze vymezit problematiku SJM tak, že jde o jakýsi souhrn všech aktiv (majetku) a pasiv (dluhů), které jeden z manželů samostatně, či oba společně nabydou od okamžiku vzniku SJM (zpravidla uzavření sňatku) do zániku SJM, nejčastěji zániku manželství (resp. následného vypořádání SJM). Co nabude jeden, nabývá ve vztahu k oběma. Platí tedy, že pokud se „zadluží“ jeden manžel, velmi často bude dluh součástí SJM a bude tedy zavázán i jeho protějšek. Byť o tom vůbec nemusí vědět.

Které dluhy jsou společné

O dluzích stanoví občanský zákoník následující. „Součástí společného jmění manželů jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“. Co z toho vyplývá? Pokud se manžel zadluží ve vztahu k jeho výlučnému majetku (tedy takového, která nenáleží do SJM), pak nejde o společný dluh manželů. O společný dluh se nejedná ani v situaci, kdy se zadluží jen jeden z manželů bez souhlasu druhého. Pokud tedy s uzavřením smlouvy či jiné právní skutečnosti, které vede ke vzniku dluhu, nesouhlasíte, nepůjde o dluh společný. Zde však platí výjimka. Pokud jde o obstarávání každodenních či běžných potřeb rodiny, jde o společný dluh bez ohledu na to, zda druhý manžel souhlasil nebo nikoli.

Co společný dluh znamená?

Co tedy znamená situace, kdy je jeden dluh součástí vašich společných dluhů (SJM)? Znamená to, že oba manželé jsou dlužníky, a to solidárními. To znamená, že věřitel může každého z dlužníků žalovat zvlášť nebo oba zároveň. I vy, jakožto manžel, který se nezadlužil, tak můžete být za dluh protějška žalováni. Pokud jste žalováni, může být proti vám následně vedena i exekuce. Jste-li v rozsudku napsáni, jako povinní, může být postiženo jak SJM, tak i váš výlučný majetek. Je-li však žalován jen váš manžel, který se původně zadlužil, pak může být postižen jeho výlučný majetek (vždy) a poté SJM. Buď v rozsahu jeho vypořádacího podílu (nejde o převzatý společný dluh) nebo v celém rozsahu, tedy i vašeho podílu (pokud jde o převzatý společný dluh obou).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.provident.cz/blogs/dluhy-v-manzelstvi, https://www.iure.org/d/14/1788/pravni-poradna-dluhy-spolecne-jmeni-manzelu

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.