Současné podmínky sirotčího důchodu

Dítě

Sirotčí důchod je jeden z takzvaných pozůstalostních důchodů. Kdo má na tento důchod nárok? Jak dlouho se pobírá a jaká je jeho výše? Na tyto otázky se pokusíme nyní odpovědět.

Kteří sirotci mají na důchod nárok

Nárok na sirotčí důchod vzniká smrtí jednoho či obou rodičů nezaopatřeného dítěte. Za nezaopatřené dítě se pak považuje dítě d konce povinné školní docházky a po této době také dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, a to nejdéle do dovršení 26 let.

Doba pojištění zesnulého rodiče

Aby nezaopatřenému dítěti vznikl nárok, musí být také splněny podmínky u zesnulé osoby. Tento zesnulý rodič totiž musí splnit stanovenou dobu účasti na důchodovém pojištění, tedy zjednodušeně řečeno musí po určitou dobu odvádět pojistné, a to buď ze zaměstnání či ze samostatné výdělečné činnosti či jinou účastí na důchodovém pojištění. Pokud šlo o zesnulého, který byl starší 28 let, musí být osoba pojištěná alespoň jeden rok v posledních deseti letech před úmrtím. Jde-li o osobu starší 38 let, pak je zde pojistná doba alespoň dva roky v posledních dvaceti letech před smrtí. Do doby pojištění se nezahrnují náhradní doby.

Kdy nárok nevznikne

Nárok na sirotčí důchod nevzniká nezaopatřenému dítěti po smrti jeho pěstouna. Dále také nevznikne nárok sirotkovi, který je poživatelem důchodu pro invaliditu třetího stupně, jelikož taková osoba již pobírá důchod a nelze ji považovat za nezaopatřené dítě.

Kolik penze dělá

Kolik sirotek od státu dostane? Výše je ovlivněna délkou doby pojištění zemřelého a výše jeho výdělků. Základní výměra je stejná pro všechny typy důchodů a pro všechny důchodce a v letošní roce dělá 4 040 Kč. Procentní výměra je pak pro sirotky 40 % procentní výměry důchodu, který pobírala nebo by pobírala zesnulá osoba ke dni její smrti.

Zdroj: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.