Právo

Předluženého dědictví se lze zbavit

Fenoménem posledních měsíců jsou kauzy, kdy děti po svých rodičích dědí obrovské dluhy, které nejsou schopny splácet. Ne svou vinou se pak dostávají do potíží se splácením. Dnes se podíváme, zda je možné takto předlužené dědictví odmítnou a popřípadě jak.

Zákon o odmítnutí dědictví

Tuto část lidského života reguluje občanský zákoník, tedy zákon č. 89 z roku 2012. § 1485 říká, že dědic může po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Následující paragraf pak doslova říká: „odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něj, jako by dědictví nikdy nenabyl.“. Dle § 1487 odst. 1 věty první vyžaduje tento úkon výslovné prohlášení před soudem. Lhůtu pro odmítnutí pak stanovuje zákon na jeden měsíc ode dne vyrozumění dědice o právu odmítnout toto dědictví a následcích takového případného rozhodnutí. Druhá věta první odstavce § 1487 pak stanoví, že dědic má 3 měsíce na odmítnutí, je-li ze zahraničí. Přesněji, má-li tam bydliště.

Lhůta pro odmítnutí

Již nastíněná lhůta na odmítnutí dědictví je dlouhá jeden měsíc (zpravidla). Nejvyšší soud České republiky dále vyložil, že jde o lhůtu hmotněprávního charakteru. To znamená, že zmeškání této lhůty nelze prominout (například dle § 58 občanského soudního řádu). Smysl lhůty je tedy pak následující. Má jen vymezit hranice do, kdy můžete odmítnout dědictví a nestane-li se tak, má se za to, že jste dědictví neodmítl. Ještě poslední podmínka, která je obecná pro všechny lhůty v soukromém právu. Je-li lhůta udaná měsíce, končí v den stejného číselného označení následující měsíc (např. 30. května à 30. června). Není-li takový den, posledním dnem následujícího měsíce. Vychází-li tento den na víkend či svátek, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.

Nezapírejte zemřelého

Další důležitou věcí je si uvědomit, že faktické chování pozůstalých nemá žádný význam pro odmítnutí nebo přijetí dědictví. Nemusíte tedy zapírat nebožtíka. Můžete mu vypravit pohřeb, a dokonce můžete aktivně zkoumat jeho pozůstalost a informovat se o ní. Zákon ani soud z toho nevyvozuje žádné závěry o tom, že chcete být nástupce zůstavitele v jeho majetkových právech a povinnostech. Pozor však například na zpochybňování dědictví. Napadáte-li takto ostatní dědice, má se za to, že nechcete odmítnout dědictví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *