Inflační doložka ve smlouvě – jak ji formulovat

Inflace

Pokud uzavíráte jakoukoli smlouvu, ať již jde o nájemní smlouvu či dodavatelské smlouvy v rámci podnikání, často pro vás může být výhodné, kdy výše plnění bude zohledňovat také míru inflace. V této době obzvláště. K tomu slouží takzvané inflační doložky, a my se dnes podíváme na to, jak je co nejlépe ve smluvních závazcích formulovat.

Kdy je výhodné inflační doložku použít

Co to vlastně je? Zejména v nájemních smlouvách či smlouvách podnikatelských (například smlouva o dílo, o dodávkách zboží a podobně) se nyní může jevit inflační doložka jako velmi výhodná. Jde o ustanovení smlouvy, které určuje, že cena plnění se může změnit v závislosti na aktuální míře inflace, a to zpravidla již ze samotné smlouvy, není tedy potřeba žádného úkonu nebo souhlasu ani jedné smluvní strany. V dnešní době se tedy tato doložka vyplatí v jakémkoli smluvním závazku, samozřejmě pokud se na situaci díváme z pohledu toho, komu má být ze smlouvy placena cena. Nejčastěji tedy například pronajímatelé, zhotovitelé, prodávající, dodavatelé a podobně.

Inflační doložka u nájmu bytu

Nejdříve se podíváme na smlouvu nájemní, a sice na specifickou úpravu nájmu bytu. Inflační doložku české právo nereguluje, nechává to na autonomii stran. Až na jeden případ, tím je právě nájem bytu. § 2248 občanského zákoníku stanoví, že: „Strany, tedy účastníci nájemní smlouvy, si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného.“  Ve vztahu k nájmu bytu tak zákonodárce stanoví, že jde o každoroční zvyšování. U ostatních smluvních typů (smlouva o dílo, kupní smlouva, distribuční smlouva, obecný nájem věci či nebytových prostor) zákon mlčí, lze si tedy ujednat cokoli (samozřejmě s ohledem na další zákonné omezení). U nájmu bytu tak převládá výklad, že lze ujednat jen zvyšování ceny jednou za rok, přičemž však nemusí jít jen o zvyšování na základě inflace, ale může jít o pravidelnou valorizaci a podobně.

Jak doložku napsat a jaký ukazatel použít

Napsat inflační doložku, to nemusí být nic extra složitého, byť neprávník s tím může mít problémy. Potřebujete však doložku k něčemu vztáhnout, nelze jen konstatovat, že se smlouva mění v závislosti na inflaci. Používají se údaje vyhlašované Českým statistickým úřadem. Ale i těchto inflačních údajů ČSÚ vyhlašuje více. Může jít o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Tento údaj vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Dále může jít o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, ta vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Či míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci, zde jde o procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.

Vyberte dle frekvence zvyšování ceny

Je tedy jen na vás, který údaj zvolít, ČSÚ jej vyhlašuje pravidelně. Některý však měsíčně, jiný čtvrtletně a další jen jednou za rok. Důležité tedy bude také to, jak často chcete cenu upravovat. Často je také typické, že ne každé zvýšení inflace má za následek. Nejčastěji se inflační doložka formuluje například tak, že cena plnění se zvýší, přesáhne-li míra inflace (konkrétní údaj viz výše) X %, alespoň v X po sobě jdoucích měsících.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

 https://www.mesec.cz/clanky/jak-dat-do-smlouvy-inflacni-dolozku/,

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/inflacni-dolozka-jeji-pouziti

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.