Za jakých podmínek lze odmítnout dědictví?

Dědictví

Zdědění dluhu není nic výjimečného. Jen počet osob v exekuci se v loňském roce vyšplhal až na 863 tisíc osob. Ještě horší je fakt, že spousta lidí není jen v jedné exekuci, ale ve vícečetných exekucích. Za určitých podmínek, však můžeme takové dědictví odmítnout. A za jakých? To se dozvíte v následujících řádcích.

Průběh dědického řízení

Dědické řízení začíná zasláním úmrtního listu matrikou soudu. K  listu ještě připojí informace o osobě, která zařídila pohřeb. Následně soud tyto dokumenty předá i se spisem a prověřením notáři. Notář si pozve vypravitele pohřbu k předběžnému šetření a bude se zjišťovat dědici, majetek zesnulého nebo to, zda nebyla sepsána závěť či dědická smlouva. Předběžné šetření je stvrzeno protokolem a poté se zjišťuje cena zanechaného majetku, případně výše dluhů.  Poté máte právo na své vyjádření, zda dědictví přijmete nebo ne.  Můžete si také nechat provést soupis pozůstalosti, což znamená, že dědictví přijmete i s dluhy, ale budete je muset splatit jen do výše podílu dědictví.

Jak se dědictví zřeknout dřív než se dědictvím stane?

Jestliže je daná osoba zadlužená a nechce, aby po ní dluhy zdědily děti, je jediným řešením sepsat s dědicem smlouvu o zřeknutí dědictví. Se sepsáním této smlouvy se pojí také fakt, že se dědic nezříká jen dluhů, ale celého práva majetek dědit.  Zřeknutí se platí navíc i na potomky dědice. Smlouva však musí být i notářsky ověřená.  Ovšem celé zřízení a podepsání smlouvy je možné jen za života nebožtíka.

Jak odmítnout dluhy?

O tom jaká je výše majetku, informuje dědice soud, který by měl zároveň vyrozumět dědice také o právu na odmítnutí dědictví.  Právě v přídech dědictví, kterým jsou dluhy, se tato cesta nejčastěji využívá. Pokud tedy chcete odmítnout, musíte své důvody prohlásit před soudem nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění o právu odmítnutí. Jestliže dědic žije v zahraničí, platí lhůta tří měsíců. Opět platí, že dědic se takto vzdává nejen dluhů, ale i ostatního majetku.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.