paper-623167_640

Vystavení rodného listu dítěte krok za krokem

Rodičovství je jednou z nejkrásnějších a zároveň nejzáslužnějších činností v našich životech. Pokud se k tomuto zásadnímu milníku schyluje i ve vašem případě, musíte počítat s tím, že kromě radostí budete muset řešit také starosti. Mezi první důležité věci, které je potřeba vyřídit, bezpochyby patří vystavení rodného listu vašeho novorozeného dítěte. Jak dlouho tento proces trvá a kdo může podávat žádost? Na to vás v následujících řádcích krok po kroku připravíme.

Rodný list vydávají matriční úřady

Vydávání rodného listu spadá pod gesci matričních úřadů. Ty se v dané situaci řídí podle Zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb, který jasně říká, že zápis narození nebo úmrtí do matričních listin je povinen učinit ten úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila nebo zemřela. Do knihy narození se konkrétně zapisuje:

  • jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte
  • den, měsíc a rok narození dítěte
  • rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů
  • datum zápisu a podpis matrikáře

Všechny výše zmíněné údaje jsou následně uvedeny také v rodném listu. Doplněné jsou jen o označení matričního úřadu a otisk razítka.

Zprávu úřadům podává většinou porodnice

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Zprávu o narození dítěte matričnímu úřadu povětšinou dodává porodnice, v níž se miminko dostane na svět. Ta má povinnost ohlásit zprávu nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud k porodu dojde mimo zdravotnické zařízení (například doma nebo na cestě do porodnice v automobilu), musí zprávu ve stejné lhůtě podat rodič nebo asistující zdravotník.

Pokud se dítě narodí do pevného rodičovského svazku stvrzeného manželstvím, žádost o vystavení rodného listu podává vždy jen jeden z rodičů, k čemuž musí doložit:

  • oddací list
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte
  • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození

Vystavení rodného listu pak trvá maximálně 30 dní od podání žádosti a proces vás nebude nic stát. Vyzvednout jej může znovu jeden z rodičů, pokud na matričním úřadě doloží svou totožnost.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *