Vklad do katastru nemovitostí: Nejčastější chyby

Smlouva

Vlastnické právo k nemovité věci, která je zapsaná v katastru nemovitostí, jakožto ve veřejném seznamu, přechází až zápisem změny vlastníka této nemovitosti, tedy ne ihned například kupní nebo darovací smlouvou. Ke změně vlastníka vedeného v katastru je potřeba vklad vlastnického práva k nemovitosti, který se činí prostřednictvím návrhu katastrálnímu úřadu. My se podíváme na nejčastější chyby, které účastníci řízení o zapsání vkladu činí. Vedou totiž k odmítnutí návrhu a změna vlastníka se tak může prodloužit i prodražit.

Chyby v právním titulu změny vlastníka

Změna vlastníka se děje na základě právního titulu, nejčastěji kupní nebo darovací smlouvy. Tato smlouva je takzvanou vkladovou listinou, kterou přikládáte k návrhu. Právě dle ní katastrální úřad pozná, zda může změnu zapsat. Každá chyba se může počítat. Nejčastěji může být chyba ve smlouvě, kterou nepřipravoval profesionál, tedy advokát či notář, ohledně identifikace osob nebo předmětné nemovité věci. Ze smlouvy musí být jasně a bezpochyby patrno, kdo právní jednání činí a ohledně jaké nemovitosti tak činí. Chybí-li zde údaj a může-li tato absence zdůvodnit pochyby úřadu, úřad nemusí vklad povolit.

Nemovitost ve spoluvlastnictví či v SJM

Dalšími chybami může být například absence souhlasu manžela s pořízením nebo prodáním nemovitosti, která je ve společném jmění manželů (SJM). I tento nesouhlas může mít za následek to, že vklad nebude povolen a budete muset žádost, s novým poplatkem ve výši 2000 Kč, opakovat. Stejné je to u spoluvlastnictví. Pokud se prodává nemovitost ve spoluvlastnictví, musíte toto reflektovat ve smlouvě a o nemovitosti musí rozhodnout dle zákona požadovaná většina či všichni spoluvlastníci.

Rozpor vkladové listiny a návrhu

Dále se nezřídka kdy stane, že vkladová listina, tedy příloha, která je právním důvodem změny vlastnictví, je v rozporu s návrhem, který činíte. Například si spletete označení nemovitostí, samotný návrh (například místo vlastnictví se domáháte zapsání věcného břemena a podobně) či subjekty smlouvy, ale může jít i o další formální nedostatky. V takovém případě, i když může být logické, k čemu vkladová listina, a tedy i návrh má vést, může být problém. Úřad totiž bude posuzovat návrh. A pokud příloha k návrhu bude s návrhem v rozporu, nemůže vklad provést.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/chyby-navrh-na-vklad, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/navrh-na-vklad-do-katastru-nemovitosti-S8419

Náhledové foto – Pixabay