Vdovský důchod v roce 2019 – kdo na něj dosáhne?

Vdovský důchod má pomoci zmírnit výpadek příjmu po smrti manžela. Mužskou obdobou je vdovecký důchod. Tento typ dávky se vyplácí pouze těm, kteří splní zákonné podmínky. Asi nejdůležitější podmínkou je to, že se musí jednat o sezdaný pár. To znamená, že po druhovi ani registrovaném partnerovi nárok na vdovský (vdovecký) důchod nemáte.

Jak dlouho se vyplácí?

Vdovský/vdovecký důchod slouží jako krátkodobá podpora – náleží po dobu 1 roku od smrti manžela či manželky. Když tato dob uplyne, „pokračuje“ výplata pozůstalostního důchodu pouze ve vymezených daných případech.

To znamená v případech, kdy pozůstalý manžel či pozůstalá manželka:

  • pečuje o dítě, jež není zaopatřené,
  • má v péči dítě, příp. svého rodiče nebo rodiče zesnulého manžela/ky (tchána, tchyni), již jsou závislí na jeho či její pomoci ve II, III či IV stupni závislosti,
  • je invalidní, a to ve III stupni,
  • má zákonem vytyčený věk (to znamená minimálně věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže totožného data narození, nebo svého důchodového věku, pokud je tedy nižší).

Důchod pak vdova/vdovec pobírá, dokud splňuje stanovené podmínky. K obnovení vdovského či vdoveckého důchodu může dojít, pokud splnění některé ze zákonných podmínek nastane do dvou let po předchozím zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod. K obnově výplaty však nedochází automaticky, ale vždy na základě žádosti podané na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), ke které se doloží doklady prokazující splnění podmínek.

Podmínky pro získání vdovského důchodu

Vdova může pobírat vdovský důchod po svém manželovi, který splní jedno ze dvou základních pravidel:

  • Musí pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo
  • ke dni smrti dosáhl potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Pokud tedy zemřel manžel, který nepobíral starobní či invalidní důchod, musí být splněna druhá podmínka. Osoba starší 28 let musí mít za posledních 10 let před úmrtím pojištěných 5 let (nebo osoba starší 38 let za posledních 20 let před úmrtím pojištěných 10 let).

Žádost o vdovský důchod

Samotný nárok na vdovský důchod nevzniká automaticky, musíte si o něj zažádat. Žádost sepisuje s pozůstalým manželem či manželkou OSSZ podle místa jeho trvalého bydliště. K žádosti je třeba předložit především doklad totožnosti žadatele, úmrtní list zesnulé osoby a oddací list. Pokud zesnulý/á manžel/ka dosud nepobíral/a svůj vlastní důchod, je nutné také předložit doklady zesnulé/ho, jež jsou zapotřebí k žádosti o starobní či invalidní důchod (Jedná se třeba o doklad o studiu či vojenské službě, evidenční list o minulého zaměstnavatele, rodné listy dětí a další.)

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.