Vdovský a vdovecký důchod. Co je třeba znát?

Starobní důchod

Ztráta manžela nebo manželky je určitě špatným životním obdobím pro většinu lidí. Váže se k němu také vznik nároku na takzvaný vdovský či vdovecký důchod. Protože se k němu váže mnoho mýtů, podíváme se dnes na základní informace. Co pro vdovský či vdovecký důchod v České republice platí?

Nárok vám nevzniká automaticky!

Mnoho lidí si myslí, že pro vznik nároku na tuto dávku od státu stačí jen ona holá právní skutečnost smrti vašeho protějšku. Není tomu však tak. Musíte o vdovecký nebo vdovský požádat, a to v písemné formě. Žádost můžete sepsat za pomoci pracovníků okresní správy sociálního zabezpečení. Pro obyvatele prahy jde o Pražskou SSZ a v Brně o Městskou SSZ. Důležité je si donést všechny potřebné dokumenty. V tomto případě to bude dokumenty o pobírání a přiznání důchodu. Pokud nebožtík manžel nebo manželka nebyla důchodcem pak třeba i doklady o studiu, vojenské službě, rodné listy dětí nebo evidenční listy od zaměstnavatele. Co je potřebné ve vašem konkrétním případě se můžete zeptat na call centru ČSSZ na čísle 800 050 246.

Rozhodují „parametry“ manželství?

Mnoho lidí si myslí, že nárok na důchod vznikne jen za předpokladu, že manželé bydleli na stejné adrese ve stejné domácnosti, nebo že manželství muselo trvat určitou dobu. Ani jedno však není pravou. Trvalé bydliště manželů nijak neovlivňuje přiznání vdovského nebo vdoveckého důchodu. Ani minimální délku trvání manželství zákon nestanovuje. Jediným kritériem, které je rozhodné je existence manželství v době smrti.

Dávka natrvalo?

Často si lidé myslí, že jde o dávku, která vám již náleží po zbytek vašeho života. Jde však o omyl u lidí, kteří s tím nemají zkušenosti, protože standardní doba vyplácení takzvaného pozůstalostního důchodu je jeden rok. Poté může výplata pokračovat v přesně stanovených případech. Například vychovává-li pozůstalý dítě nebo se stará o invalidu.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.