Režim dědění podílu v obchodní společnosti

právo

Dnes se podíváme na podíly v jednotlivých obchodních společnost a na to, jak je tomu při úmrtí vlastníka tohoto podílu. Kdy je možné podíl zdědit? A kdy úmrtím společnost zaniká?

Veřejná obchodní společnost

Nejprve se podíváme na osobní společnosti. Těmi jsou dle zákona o obchodních korporacích veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.). Jde o méně často využívané formy obchodních společností, respektive je u nás určitě více společností kapitálových. Jak je tomu s děděním podílu v těchto společnostech? U veřejné obchodní společnosti je nejvíce zdůrazněn osobní prvek. Je zde tedy dle zákona vyloučen převod podílů na třetí osobu i na dalšího společníka. Přechod vlastnictví podílu na společníkova dědice v případě, kdy společník v.o.s. zemře je sice možný, avšak je tehdy, pokud to společenská smlouva výslovně umožňuje. Je-li ve smlouvě zákaz či není zde zmínka o tomto přechodu, není podíl možné zdědit. V takových případech smrtí společníka společnost zaniká.

Komanditní společnost

U komanditní společnosti je to jinak, nejde totiž čistě o osobní formu společnosti. Jsou zde dva typy společníků – komanditisté a komplementáři. U obou je však stejná úprava jako u společníků v.o.s. Pokud je zde však zakázán takový přechod nebo není-li upraven, společnost zaniká. Alespoň v případě, kdy zemře komplementář. Pokud zemře komanditista a je-li ve společnosti alespoň ještě jeden další komanditista, společnost nezaniká.

Společnost s ručením omezeným

U nejčastější formu obchodní společnosti je režim následující. Jde již o kapitálovou společnost, tomu odpovídá i právní úprava.  Je zde přechod podílu děděním umožněn, pokud jej společenská smlouva nezakazuje či jej neomezuje. Nestanoví-li tedy společenská smlouva nebo zakladatelská listina nic jiného, smrtí společníka přechází podíl na dědice.

Akciová společnost

Další kapitálovou obchodní společností je akciová společnost. Jde o čistou formu kapitálové společnosti, jde tedy o úplně opačnou úpravu než u v.o.s. Smrtí akcionáře automaticky přechází práva k podílu (cenným papírům) na dědice. Je zde však rozdíl oproti společnosti s ručením omezeným. Smlouvou se nedá tento přechod a dědění vůbec omezit ani vyloučit.

Zdroj: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů, https://dumfinanci.cz/clanky/komercni-sdeleni/2810-prechod-podilu-v-obchodnich-spolecnostech-dedeni-podilu/, https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_790-podil-zustavitele-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-a-zastaveni-rizeni-o-pozustalosti, https://dostupnyadvokat.cz/blog/obchodni-podil

 Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.