Právní úprava adopce v ČR

Dítě

Dnes se podíváme na jeden z klasických institutů rodinného práva – adopci. Jaké jsou podmínky a jak celý proces vypadá? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Co je adopce

Adopce neboli slovy zákona osvojení. Mohlo by se zdát, že tento pojem je všem jasný. Je dobré si však uvědomit, že nejde jen o výchovu dítěte. Osvojením se stáváte, alespoň dle práva, plnohodnotnými rodiči osvojence. Vzniká mezi vám kompletní příbuzenský vztah. Adoptivní rodič má všechna práva, jako rodič vlastní. Naopak původní rodič tato práva ztrácí. Osvojenec nabývá příbuzenské napojení i na další členy vaší rodiny, například prarodiče. Osvojení zajistí ovlivní i dědické poměry v rodině.

Podmínky osvojení

Protože jde o tak důležitý krok, občanský zákoník s ním spojuje mnoho podmínek. Samotné osvojení pak definuje občanský zákoník jako přijetí cizí osoby za vlastní. Osvojitelem (tedy tím, kdož si nejčastěji dítě adoptuje) může být jen zletilá osoba, která je svéprávná. Jeho život a vlastnosti mají vzbudit oprávněný dojem, že bude dobrým rodičem osvojence. Nejčastěji se pak osvojuje do péče manželů. Výjimečně však o manžele jít nemusí. Registrovaný partner či partneři společně adoptovat dítě nemohou. S osvojením musí souhlasit biologický rodič. Souhlasu není třeba, pokud byl tento rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, není schopen projevit souhlasnou vůli nebo své jednání není s to posoudit či se zdržuje na neznámém místě. Tento souhlas lze odvolat do 3 měsíců od udělení. Je-li dítě starší 12 let, zákon předpokládá, že samo vyjádří souhlas či nesouhlas s osvojením. Pokud je dítě mladší, souhlas dává opatrovník při výslechu osvojovaného dítěte.

Lze osvojit zletilého

Zákon toto umožňuje. Nikoli tedy jen dítě, ale i zletilý člověk může být osvojencem. Nesmí to však být v rozporu s dobrými mravy. O osvojení rozhodne soud na návrh osvojitele. K tomuto návrhu se musí přidat zletilý, který má být osvojen.

Péče o dítě před osvojením

Pokud chtějí rodiče adoptovat dítě, mohou kontaktovat některou ze společností, která se touto problematikou zabývá. Často poskytují detailní informace i předadopční kurzy. Dále se kontakujte obec s rozšířenou působností, její oddělení náhradní rodinné péče dle vašeho bydliště (či kontaktujte pracoviště OSPOD). Může následovat návštěva vaší domácnosti, či poskytování informací o vašich poměrech či zdravotním stavu. Krajský úřad pak posuzuje žadatele (včetně psychologických vyšetření). Zpravidla pak osvojení předchází takzvaná péče před osvojením. Ta trvá různě dlouho, musíte se jako potencionální osvojitelé osvědčit. Poté soud rozhodne o osvojení dítěte.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

https://dostupnyadvokat.cz/blog/osvojeni-a-adopce, https://www.adopce.com/informace/zakladni-pojmy/

Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.