Pravidla a doby promlčení trestného činu

Policie

Právo zná institut promlčení. V soukromých vztazích může znamenat, že například pokud věřitel nebude dostatečně dlouhou dobu jevit o vymáhání pohledávky zájem, bude promlčena, a dlužník nemusí plnit. V trestním právu zase známe promlčení, kdy po nějaké době, ve které nejsou zahájeny úkony trestního řízení, respektive není stíhaná konkrétní osoba pachatele, trestný čin pozbývá své trestnosti a pachatele již nelze potrestat. Jaké jsou pravidla a doby promlčení trestných činů? Na to se dnes podíváme.

Pravidla běhu promlčecí lhůty

Promlčecí lhůta začne běžet od dokonání trestného činu. Tedy v okamžiku, kdy je trestný čin dokončen, či u pokračujících trestných činů (zjednodušeně řešeno jednoho trestného činu, který se však sestává z více dílčích útoku – například soustavné vykrádání bytů z účelem obživy) při dokončení posledního dílčího útoku (ve zmiňovaném příkladě dokončením vykradení posledního bytu). Od této doby běží promlčecí lhůta. Z

Přerušení běhu lhůty

Promlčecí lhůta a se může v průběhu přerušit nebo se může stavět. Přeruší se, pokud například je zahájeno trestní stíhání nebo vzetí do vazby či pachatel spáchá další (jakýkoli) trestný čin, který je zákonem sankcionován stejně nebo přísněji. Přerušení znamená, že doba přestane běžet a poté běží od znova (už uběhlá doba se nezapočítává).

Stavění promlčecí lhůty

Další situací je, že se běh lhůty takzvaně staví. To znamená, že nastane-li zákonem předvídaná situace, promlčecí lhůta přestává běžet, avšak po jejím odpadnutí pokračuje v běhu (a už uběhlá doba se započítává). Jde například o chvíle, kdy nelze proti pachateli vést úkony trestního řízení. Například pokud získá diplomatickou imunitu nebo imunitu jinou, nelze jej postavit před soud kvůli těžké nemoci a podobně.

Po jaké době je trestný čin promlčen

Promlčecí lhůta se liší u jednotlivých trestných činů. Rozhoduje konkrétní rozpětí trestní sazby trestu odnětí svobody, který lze uložit za konkrétní trestný čin. Lhůty jsou pak následující:

  • zánik trestní odpovědnosti za třicet let, jde-li o TČ, u něhož je možné uložit výjimečný trest, a TČ spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu;
  • zánik trestní odpovědnosti za patnáct let, jde-li o TČ s horní hranicí TOS nejméně deset let;
  • zánik trestní odpovědnosti za deset let, jde-li o TČ s horní hranicí TOS nejméně tři léta;
  • zánik trestní odpovědnosti za pět let, jde-li o TČ s horní hranicí TOS nejméně dvě léta;
  • zánik trestní odpovědnosti za tři roky u ostatních trestných činů.

 

 

 

Nejtěžší zločiny se ale nepromlčují

Nelze však promlčet trestné činy, které jsou svým dopadem a závažností nejhorší. Jde o trestné v hlavě třinácté trestního zákoníku (trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy) a následně například trestný čin velezrady, rozvracení republiky, teroristického útoku či teroru. Konkrétně stanoví § 35 trestního zákoníku.

Zdroj: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů,

https://dostupnyadvokat.cz/blog/promlceni-trestneho-cinu, http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/promlceni-trestniho-stihani
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.