Plná moc – jak má vypadat a k čemu ji lze použít

Smlouva

Vcelku často používaný institut a zažitá věc – plná moc. Dnes se podíváme, o co vlastně je a zejména o na to, jak má být správně sepsána. CO musí plná moc obsahovat a k jakým úkonům ji lze použít?

Co je plná moc

Plná moc je písemné osvědčení o tom, že některá osoba je oprávněna jednat za druhého, respektive jej zastupovat, a to na základě výslovného souhlasu zastupované osoby. Plnou moc uděluje tedy zastupovaná osoba třetí osobě, přičemž touto osobou může být osoba jak právnická, tak fyzická. Plná moc může být generální, spíše se však v praxi používá plná moc k určitému úkonu či jednání. Typicky budete chtít, aby vás někdo zastupoval při soudním či správním řízení, někdo za vás bude moci převzít poštu nebo vyřídit jinou záležitost. Při zastupování pak sice jednán zástupce, následky a odpovědnost však nese právě zastupovaný zmocnitel, mimo zvláštní případy překročení zástupčího oprávnění.

Jak má plná moc vypadat

Dobré je si však ujasnit, že plná moc je jen fyzické potvrzení dohody o zastupování. Samotná dohoda může vzniknout ústně a plná moc jen toto prokazuje. Ve zvláštních případech může být plná moc prokazována i ústně, to znamená, že i potvrzení nemusí být písemné. Například když při vyřizování potvrdí zastupovaná osoba tuto dohodu o zastupování. Zůstaňme však u plné moci písemné. Pro jistotu je dobré označit tento dokument právě slovy plná moc. Měla by zde být také formulace, že zmocnitel dává svolení k zastupování zástupcem, přičemž obě osoby zde mají být identifikovány. Nakonec by měla následovat doložka a podpis zástupce, že zmocnění přijímá. V některých zákonem stanovených případech musí být plná moc úředně ověřena. Například na Czech POINTU, notářem či na matrice.

Co musí plná moc obsahovat

Jaké jsou tedy náležitosti plné moci? Například identifikace obou stran tak, aby nebylo nejisté, kdo koho zmocňuje. Nejlépe tedy jméno, příjmení, bydliště, datum narození, popřípadě i rodné číslo či číslo určitého dokladu. Další důležitou součástí je rozsah pravomocí. Plná moc totiž musí stanovit, v jakých věcech má zmocněnec právo jednat za osobu a činit úkony. Existují i generální plné moci, tedy ke všem (jakýmkoli) právním jednáním a úkonům. I v těchto případech je však dobré uvést, že se jedná o generální plnou moc, aby nebylo pochyb. Poslední věcí je podpis zmocnitele, nejlépe následovaný podpisem zmocněnce, že plnou moc přijímá.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů https://www.officehouse.cz/2021/12/09/generalni-plna-moc-a-jeji-nalezitosti/, https://www.mesec.cz/clanky/plna-moc-k-zastupovani-pravidla/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.