Osobní bankrot: Podmínky a výhody

Osobní bankrot

Pokud jste se dostali do situace, kdy je pro vás jedním z možných řešením oddlužení neboli osobní bankrot, pak je dobré si uvědomit, v čem toto řešení spočívá a co pro vás v následujících měsících a letech bude znamenat. Projdeme si tedy podmínky a součásti tohoto procesu a řekneme si, kdy se lidem oddlužení nejvíce vyplatí. Pojďme tedy na to!

O co jde a kdo může oddlužení využít

Osobní bankrot je soudem stanovený a vedený způsob, kterým dlužník vypořádává své závazky vůči věřitelům. Pro dlužníka představuje značné výhody. Sice jej bankrot nutí utáhnout si pořádně opasek a nežít si na dlouhou dobu nad poměry, ale nezvyšuje se celková dlužná částka, a to ani o úroky či penále. Také se zastavují exekuce vůči dlužníkovi. Projde-li pak dlužním celým procesem, soud jej od zbývající části dluhu, která ještě nebyla splacena, osvobodí. Znamená to tedy jakýsi nový začátek pro dlužníka. Osobní bankrot však nelze využít vždy. Požádat o něj může jen ten dlužník, který soudu doloží, že není schopen hradit podstatnou část svých peněžitých závazků, má více než jednoho věřitele a doloží také, že je schopen hradit alespoň minimální zákonem stanovenou splátku do oddlužení. O žádosti pak rozhoduje insolvenční soud.

Dvě varianty oddlužení

V současné době pak existují dvě možné varianty, jak oddlužení probíhá. První je, že během pěti let dlužník splatí alespoň 30 procent dluhu. Nepodaří-li se mu to, může soud požádat o prominutí zbývající částky. Soud mu vyhoví, pokud dojde k závěru, že dlužník vynaložil veškeré maximální úsilí k tomu, aby dluh (či povinných 30 procent dluhu) uhradil. Druhá varianta pak spočívá ve zkrácení lhůty na tři roky a splacení alespoň 6O procent dluhu. Pokud toto dlužník zvládne, má o dva roky kratší proces oddlužení. Tuto zkrácenou délku mohou využít starobní či invalidní důchodci (II. a III. stupeň invalidity) a také osoby, kterým převážná část dluhu vznikla v dětství, tj. do 18. roku věku.

Jak dlužník své závazky splácí

Typicky pak oddlužení bude spočívat v tom, že každý měsíc bude dlužníkovi z jeho příjmů stržena částka, která půjde na splácení jeho dluhů. Tato částka však není pro všechny stejná. Je totiž závislá na výši životního minima, normativních nákladů na bydlení, rodinného stavu a počtu vyživovaných osob v domácnosti. Nakonec se pak samozřejmě částka odvíjí od příjmů jedince. Do těchto příjmů se započítává mzda či plat, příjmy z podnikání, starobní důchod, invalidní důchod, sociální dávky či nemocenská. Všechny tyto příjmy, v rozsahu, v jakém přesahují životní minimum konkrétní domácnosti, jdou na umoření dluhů. Aktuálně je životní minimum pro domácnost, ve které je jen jedna osoba, stanoveno na výši 3860 Kč na měsíc.

Rozhodné datum pro stav právní úpravy: 22. 8. 2021 (vláda schválila novelu insolvenčního zákona, která v budoucnosti může podmínky osobního bankrotu zmírnit)
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.