Kolik z dědictví musí dostat děti? Jak je lze vydědit

Právo

Je přirozené, že při dědění jsou potomci zemřelé osoby zvýhodňováni a chráněni povinným dílem. Musí vždy dostat, alespoň minimum, které stanoví zákon. V našem případě občanský zákoník. Kolik tedy děti musí dostat z pozůstalosti? A jak některého z potomků vydědit? Na to se dnes zaměříme!

Potomci jsou nepominutelní dědicové

Zákon stanoví, že děti jsou takzvaní nepominutelní dědicové. Co to znamená? Že i když v závěti stanovíte jinak, tito vždycky musí dostat alespoň ten díl, který jim stanoví zákon. Pokud některý potomek nedědí (například proto, že již není živý), pak jsou nepominutelní dědici ve vztahu k jeho dílu jeho potomci. Zákon pak stanoví minimální díl z pozůstalosti po zemřelém, které musí potomci zůstavitele dostat. U nezletilých, tedy mladších 18 let, jsou to alespoň ¾ podílu, na který mají nárok, kdyby se dědilo dle zákonných dědických dílů. U dospělých je to pak ¼ tohoto zákonného podílu.

Jak probíhá dědění

Pokud byl zemřelý v manželství, v kterém vzniklo společné jmění manželů, rozdělí se toto SJM na půl (či jinak, dohodli-li si manželé jinak), včetně dluhů. Tato půlka se pak dědí. Pokud nezanechal zemřelý závěť, dědí se dle zákona. Měl-li nebožtík děti, dědí se dle první dědické třídy zákonné posloupnosti. Tedy: Rovným dílem se pozůstalost rozdělí mezi všechny potomky a manželku či manžela (pokud stále žije). Pokud zemřelý zanechal závěť, pak se dědí tak, jak stanovil zůstavitel v závěti. Každému dítěti však musí náležet minimálně ¾, respektive ¼ (viz výše) podílu, který by jim náležel, kdyby se dědilo dle zákonné posloupnosti. K závěti, která snižuje díl pro potomka pod úroveň povinného dílu, se nepřihlíží (v rozsahu tohoto ustanovení). Dle zákona je pak lhostejné, zda povinný díl je pro potomka naplněn formou dědictví nebo odkazu. Nepominutelný dědic však nemá právo na podíl na pozůstalosti – jen na finanční obnos odpovídající povinnému dílu.

Kdy lze potomka vydědit

Nepominutelný dědic (tj. potomek) nedědí jen v případě, kdy je vyděděn. Platně lze dítě vydědit jen za zákonem daných podmínek a ze zákonem daných důvodů. Těmito důvody jsou:

  • potomek neposkytl potřebnou pomoc v nouzi zůstaviteli,
  • potomek neprojevuje opravdový zájem o zůstavitele,
  • potomek byl odsouzený za trestný čin svědčící o jeho zvrhlé povaze,
  • potomek žije trvale nezřízený život,
  • potomek je natolik zadlužený a jedná natolik marnotratně, že hrozí, že nezachová povinný díl svým potomkům (v takovém případě však jeho povinný díl musí připadnout jeho potomkům).

Výše uvedené důvody však neobstojí sami o sobě. Za svého života o nich musí zůstavitel vědět a kvůli nim aktivně vydědit daného potomka.

Zdroj: penize.cz, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.