Kdy s vámi v nájmu mohou bydlet i další osoby

byt

Obecně platí, že je-li uzavřen nájem mezi nájemcem a pronajímatelem, jde o vztah mezi těmito stranami, a jen nájemce je tedy oprávněn užívat byt pronajímatele za podmínek dohodnutých ve smlouvě. Mohou nastat však situace, kdy s vámi v bytě může bydlet i jiná osoba, či tady bude dokonce bydlet místo vás. Jaká jsou zákonná pravidla?

Nový člen domácnosti

Občanský zákoník k nájmu bytu stanoví, že tento může v pronajatém bytě přijímat kohokoli do své domácnosti. Pokud přijme nájemce do své domácnosti nového člena. Typicky například nový partner, rodina, osoby blízké, pak musí pronajímateli oznámit zvýšení počtu osob v domácnosti, a to bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak do dvou měsíců, jde o závažné porušení povinností. Pronajímatel může ve smlouvě vyhradit nutnost jeho souhlasu. Ne však pro osoby blízké.

Podnájem, když nájemce v bytě trvale bydlí

Pokud nájemce trvale bydlí v pronajatém bytě, může další osobě dát do podnájmu část bytu. Podnájemník je tedy v podnájmu u nájemce. Pokud současně bude nájemce bydlet v daném bytě, nepotřebuje souhlas pronajímatele a výše uvedená pravidla o členovi nové domácnosti se uplatní přiměřeně i na tyto případy. Pronajímatel takový podnájem nemůže nájemci zakázat nebo nepovolit.

Podnájem, kdy nájemce v bytě nebydlí

Jinou situací však je, když je nájemce uživatelem dle nájemní smlouvy, avšak v bytě nebydlí a dá daný byt do podnájmu osobě, které zde na základě toho bude bydlet sama – nikoli tedy jen v části bytu a nikoli společně s nájemcem. V takovém případě je možné toto učinit, tedy za těchto podmínek dát byt do podnájmu nájemcem, avšak jen v případě, kdy je tato možnost sjednána v nájemní smlouvě mezi pronajímatele jakožto vlastníkem bytu a nájemcem nebo se souhlasem pronajímatele s podnájmem (byť o podnájmu nájemní smlouva mlčí).

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/kdy-vam-mohou-omezit-nebo-zakazat-podnajem-bytu/, https://bydleninadoporuceni.cz/rozdil-mezi-pronajmem-a-podnajmem/

Náhledové foto: Pixabay