Kdy odpovídáte za dluhy manžela

V manželství vzniká společné jmění manželů. V takovém případě jsou součástí tohoto společného jmění také dluhy, byť jsou přejaty jen jedním manželem. Vše má však své podmínky, a proto se dnes podíváme na pravidla, dle kterých odpovídá i druhý manžel za dluhy, ze kterých je zavázán jeho protějšek.

Společné jmění mezi manžely

Nejdříve je potřeba uvést, že vše, co nabydou manželé za svého manželství, je součástí společného jmění. Tedy bezpodílového spoluvlastnictví obou těchto osob, a to včetně dluhů. Samozřejmě jsou zde zákonné výjimky, jako například věci osobní potřeby, dědictví a dary výlučně pro jednoho z manželů nebo příjmy či dluhy vznikající z výlučného vlastnictví manžela. To vše se dá smluvně modifikovat. Toto společné jmění lze tedy smlouvou rozšířit i zúžit. V následující části textu je tedy pojednáno o výchozí, zákonné úpravě. Není však vyloučeno, že si osoby mohou dohodnout jiný režim.

Dluhy jako součást společného jmění

Do společného jmění spadají také dluhy, které vzniknou oběma manželům nebo jen jednomu z nich za trvání manželství. Pokud jde o dluhy ze závazků či jiných skutečností, které převezmou oba manželé společně, je to jasné. Zde jde o součást společného jmění bez dalšího, je to logické. Manžel odpovídá však i za dluhy, které přejme jen jeden z páru. Součástí společného jmění jsou jen převzaté dluhy, tedy ty, které vzniknou právním jednáním, například uzavřením smlouvy. Zákonné dluhy či dluhy veřejnoprávní nejsou součástí společného jmění.

Kdy odpovídáte za dluhy manžela a kdy nikoli

Obecně tedy platí, že dluh, byť jednoho z párů, je dluhem obou. Věřitel tedy může vymáhat pohledávku po jednom z manželů, či po obou zároveň. Nic na tom nemění ani to, že druhý manžel o převzetí dluhu druhým z páru nevěděl. Existují jen následující výjimky. Do společného jmění nepřipadnou následující dluhy. Dluhy, který se týká majetku náležejícímu pouze jednomu manželovi, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku. Dále nebudou součástí společného jmění ani ty dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžel, avšak jen pokud zároveň nejde o obstarávání každodenních či běžných potřeb rodiny.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/dluhy-a-manzelstvi-kdy-odpovida-manzel-za-dluhy-druheho-manzela/, https://www.iure.org/d/14/1788/pravni-poradna-dluhy-spolecne-jmeni-manzelu

Náhledové foto – Pixabay