Kdy odpovídá rodič za škodu dítěte

Dítě

Pokud vaše dítě způsobí škodu, odpovídáte, jako rodič, za závazky vzniklé tímto deliktem za něj. Jinými slovy, musíte za dítě, pakliže jsou zde dány všechny podmínky vzniku odpovědnosti, zaplatit majetkovou újmu (škodu), popřípadě i nemajetkovou újmu. Dnes se na podmínky odpovědnosti rodičů za škodu způsobenou dítětem podíváme zblízka. Pojďme na to!

Úprava občanského zákoníku

Odpovědnost upravuje občanský zákoník v čtvrté části, hlavě třetí. Jde-li o škodnou událost, kterou způsobila nezletilá osoba, která nenabyla plné svéprávnosti (zpravidla tedy dítě do 18 let věku), odpovídá za ni dle § 2920 an. občanského zákoníku. Aby ale vznikla odpovědnost dítěte, musí být tento takzvaně deliktně způsobilý. To znamená, že ve smyslu § 24 občanského zákoníku musí být dítě schopno své jednání posoudit a ovládnout. Nezletilý obecně není plně deliktně odpovědný, je odpovědný jen v těch případech, kdy je právě s to své jednání ovládnou a posoudit. Dalšími náležitostmi odpovědnosti je vznik škody, protiprávní jednání škůdce a příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody.

Kdy platí rodiče

2920 občanského zákoníku stanoví, že dítě, které dovršilo třinácti let a nenabylo plné svéprávnosti nahradí způsobenou škodu právě při schopnosti posoudit a ovládnout své jednání. Bylo-li ale dítě mladší než 13 let, pak dle § 2920 odst. 3 občanského zákoníku nahradí škodu poškozenému ten, kdo nad dítětem zanedbal náležitý dohled. Pokud ale nedošlo ke vzniku škody v důsledku zanedbání dohledu nad nezletilým, pak nahradí škodu nezletilý, způsobil-li ji činem povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. Jde-li o dítě starší 13 let, pak dle § 2921 odst. 1 s ním jako se škůdcem nahradí škodu společně a nerozdílně i ten, kdož zanedbal náležitý dohled nad dítětem. Pokud není při aplikaci výše uvedeného nezletilý povinen k náhradě a ke škodě nedošlo v důsledku zanedbání náležitého dohledu, nahradí škodu rodič či ostatní vykonávající rodičovskou odpovědnost.

Kdy je zanedbán náležitý dohled nad nezletilým

Pro vznik povinnosti nahradit škodu způsobenou dítětem je tedy stěžejním pojmem náležitý dohled nad nezletilým. Co tento pojem představuje? Dle ustáleného rozhodování soudů jde o dohled, který by byl za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě a bezprostředně. Odpovědnost dozorčí osoby je odpovědnost subjektivní. K odpovědnosti dozorčí osoby je tak potřeba zavinění. To se však předpokládá. Dozor často budou mít povinnost vykonávat rodiče dítěte, ale také například ten, kdo se o něj v danou chvíli staral (například prarodiče, zletilý sourozenec či učitel ve školce či škole).

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-ditetem-v-dobe-docasneho-svereni-do-pece-jine-osoby-napr-do-materske-skolky-111586.html,

https://www.hajduk.cz/nahrada-skody-zpusobene-ditetem/


Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.