Kdy máte povinnost ukazovat občanský průkaz a kdy nikoli

Policie

V této oblasti panuje mnoho mýtů. Určitě neplatí, že občanský průkaz musíte mít vždy u sebe, byť je často toto uváděno, jako povinnost každého občana. Není tomu tak. V jednotlivých situacích však musíte sebe věrohodným způsobem identifikovat. My se dnes podíváme na to, kdy a komu máte povinnost občanský průkaz předložit.

Občanský průkaz versus prokázání totožnosti

Zákon tedy nestanovuje povinnost mít u sebe občanský průkaz. Nejde tedy o žádnou zákonnou povinnost občana, jak se někdy udává. Tato právní úprava již z našeho právního řádu vymizela. Pokud například přijdete do styku s policií, jediné, co je vaší povinností, je prokázat vaši totožnost. Přirozeně, že to jde nejlépe s pomocí občanky, není to však jediná možnost. Pokud však nemáte občanský průkaz, musíte počítat s eventualitou, že se vám nepodaří prokázat svou totožnost dostatečně věrohodným způsobem, což může být pro policisty důvod pro to, aby si vás „odvedli“ na stanici.

Kdy máte povinnost prokázat totožnost

Policie tedy může po osobě chtít, aby se takzvaně prokázala, tedy aby uvedla svou totožnost. To však může chtít jen v zákonem daných situacích, které upravuje zákon o policii. Tyto situace nastávají například, když jste podezřelí ze spáchání trestného činu nebo přestupku, když je od vás požadováno vysvětlení, když odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby, když se zdržujete v blízkosti místa, kde byl spáchán trestný čin, přestupek nebo požár či jiná mimořádná událost, když vstupujete do objektu nebo prostoru, který chrání policie nebo v dalších případech, kdy policista plní jiný úkol, při kterém je nutné prokázání vaší totožnosti k ochraně bezpečnosti osob nebo majetku. V prvních pěti případech jde také o situace, kdy může totožnost vyžadovat prokázat také strážník městské policie.

Hromadná doprava a pošta

Situací, kdy můžete být vyzváni k předložení občanského průkazu, může být také výzva revizora nebo průvodčího. Zákon o silniční dopravě uvádí, že cestující má povinnost se na výzvu pověřené osoby prokázat platným jízdním dokladem, pokud se neprokáže, musí zaplatit jízdné a přirážku či se prokázat osobním průkazem s osobními údaji k vymáhání této pohledávky v budoucnu. Zde tedy existuje zákonná povinnost prokázat se osobním dokladem, a to dle § 18a odst. 2 písm. c) zákon č. 111/1994 Sb. (opraveno oproti původnímu znění textu 3. prosince 2022) . Zákon o drahách pak stanoví podobný postup. Revizoři tedy mohou chtít osobní průkaz a cestující má zákonnou povinnost se jím prokázat.  Při styku s poštou je to podobné, opět může být ve smluvních podmínkách u některých produktů nutnost prokázat totožnost, například u vydání určitých dopisů a balíků. Opět to však neznamená výslovně, že byste museli ukazovat osobní průkaz.

Zdroje: Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/predkladani-obcanskeho-prukazum, https://www.epravo.cz/top/clanky/obcansky-prukaz-a-prokazovani-totoznosti-32411.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.