Kdo odpovídá za odklízení sněhu a bezpečnost na chodníku

Zima

Pokud před vaším pozemkem není odklizen sníh či je zde led či jinak nebezpečný povrch, lehce se stane, že se někdo na daném místě zraní. Pak mohou přijít spory, které nemusí být pro vlastníka pozemku nikterak příjemné. Dnes se podíváme, jaká platí pravidla o odpovědnost v těchto situacích.

Kdo odpovídá za stav chodníku

Často můžeme vidět, že vlastníci pozemků odklízejí před svým domem či bytem chodník a zabezpečují, aby byly místo bezpečné pro ostatní chodce. Ne vždy je to jejich povinnost. Příslušným předpisem, dle kterého se odpovědnost řídí je zákon o pozemních komunikacích. § 29 odst. 3 tohoto zákona stanoví, že vlastník místní komunikace nebo chodníku, kdo je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.  Důležité je zde samozřejme rozsah odpovědnosti, stejně tak však to, že není rozhodné, kdo je vlastník nemovitosti, ke které komunikace přiléhá. Důležitý je samotný vlastník chodníku.

Kdo je vlastníkem chodníku

Rozhodné bude tedy rozklíčovat vlastnictví k chodníku. Místní komunikaci vlastní ze zákona obec. Ne každý chodník je však místní komunikací. Může jít zpravidla o samostatnou místní komunikace či součást místní komunikace. Dále také může jít o komunikaci účelovou. Právě účelová komunikace často pak bývá ve vlastnictví jednotlivých soukromých vlastníků. Rozhodné je vlastnictví dle katastru nemovitostí. Pokud jde však o účelovou komunikaci (tedy spojující soukromé nemovitosti či sloužící k jejich obhospodařování, která je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby mimo obec), pak se zákon o pozemních komunikacích neuplatní, což již před časem potvrdil i nejvyšší soud. Zde tedy bude platit odpovědnost dle občanského zákoníku.

Jak odpovídá soukromý vlastník

Pokud jde tedy jinou než místní komunikace, tedy vlastní ji fyzická či právnická osoba, uplatní se občanský zákoník. Ten stanoví prevenční povinnost. Vlastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě, pokud to vyžadují okolnosti případu či zvyklosti soukromého života. Vlastník také musí zakročit proti újmě hrozící. Údržba veřejně přístupné účelové komunikace je tedy nezbytná do té míry, aby v důsledku jejího špatného stavu nevznikaly pro její uživatele nebezpečné situace, kterým mohlo být řádnou údržbou zabráněno. Je-li tato povinnost porušena, pak může vzniknout odpovědnost vlastníka za zranění chodců.

Zdroje: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/uklid-snehu, https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/kdo-ma-tedy-uklizet-ty-chodniky

Náhledové foto – Pixabay