Kdo je nepominutelný dědic a jaká jsou jeho práva

Právo

Ne všichni dědicové jsou si svými právy rovny. Existuje skupina dědiců, kteří mají výhodnější postavení – nelze je ze strany zůstavitele pominout a pokud tomu tak je, zákon je chrání. Jde o nepominutelné dědice. Dnes se podíváme na to, kdo tito dědicové jsou a jaká mají práva.

Kdo jsou nepominutelní dědicové

Jde o institut dědického práva, který je znám již z doby římské. V české právu se dle občanského zákoníku za nepominutelné dědice považují děti zůstavitele. Pokud z jiného důvodu tito dědicové nedědí (zemřeli před zůstavitelem, jsou nezpůsobilí dědit, odmítnuli dědictví nebo byly platně vyděděni a podobně), pak za ně jako nepominutelní dědicové dědí jejich potomci. I zde však platí, že byť jde o nepominutelného dědice, i tento se může svého povinného dílu vzdát.

Povinný díl pro nepominutelného dědice

Jste-li nepominutelným dědicem, tedy dítětem zemřelého, pak máte nárok na zákonem stanovené minimum, které vám musí být z pozůstalosti vydáno. Jde-li o nezletilce, náleží mu alespoň ¾ ze zákonného dílu, pokud by dědil ze zákona. U zletilého dědice je to pak ¼ jeho zákonného podílu. Existují však právem předpokládané skutečnosti, za nichž ani nepominutelný dědic nemá na minimální povinný díl nárok. Jde o situace, kdy se zřekl dědictví či došlo k jeho platnému vydědění.

Práva a ochrana nepominutelných dědiců

Nepominutelní dědicové mají i další práva. Při neplatném vydědění má stále právo na povinný díl. Dále má právo na doplnění do jeho povinného dílu, je-li na hodnotě povinného dílu zkrácen. Z práva na povinný díl pak vyplývá to, že byl-li dědic například v závěti zcela opomenut, má právo na tento povinný díl. Nepominutelný dědic může také odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu. Vzdá se tedy práva z pozůstalosti, avšak nikoli ve vztahu k výši povinného dílu. Právo na povinný díl nicméně neznamená povinný podíl na pozůstalosti. Jde jen o právo na peněžní částku, která se hodnotě dílu na pozůstalosti rovná. Tato mu musí být vydána.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/nepominutelny-dedic/, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/pravo-na-povinny-dil-a-nepominutelny-dedic

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.