Kdo dle zákona dědí po zesnulém

Dědictví

Pokud osoba, která zemřela, za svého života nesepsala pořízení pro případ smrti (typicky závěť, dědickou smlouvu či dovětek) nebo odkaz či třeba darovací smlouvu pro případ smrti, celá jeho pozůstalost je vypořádána a rozdělena mezi takzvané zákonné dědice dle jejich zákonných podílů. Ze zákona tak dědí dědicové, které zákon rozřazuje do takzvaných dědických tříd. Jak dědické třídy vypadají? Kdo dle zákona dědí?

První třída

Do první třídy dědiců patří zůstavitelovy děti a manžel. Nedědí-li jedno z dětí, dědí jeho potomci (či potomci potomků atd.) Všem náleží stejný díl. Je-li jen manžela, nemůže v první třídě dědit, a dědí se dle druhé třídy.

Druhá třída

Ve druhé třídě se nachází manžel zůstavitele a jeho rodiče. K druhé třídě se tedy přistoupí, není-li dětí zůstavitele. V této třídě se dědí rovným díle, ale manželovi musí připadnout vždy alespoň polovina pozůstalosti. Dědí i ten, kdo se zemřelým žil alespoň 1 rok před smrtí a staral se o domácnost či byl na zůstavitelovi závislý. Registrovaný partner dědí v první či druhé třídě jako manžel.

Třetí třída

Zde dědí sourozenci či blízcí spolubydlící (zmíněni v druhé třídě), pokud nemohou pozůstalost dostat děti, manžel ani rodiče zemřelého. Nepřevezme-li svůj díl jeden ze sourozenců, mají nárok na jeho díl jeho potomci.

Čtvrtá třída a pátá třída

Nemůže-li dědit nikdo výše, pak mají nárok na díl pozůstalosti prarodiče zůstavitele. Jde tedy o babičky a dědy zemřelého. Pokud není prarodičů, mohou dědit jejich rodiče. Praprarodiče ze strany otce a ze strany matku získávají po polovině (pak tedy 25 % a 25 % pro praprarodiče od matky a 25 % a 25 % pro praprarodiče ze strany otce – nežijí-li oba ale jen jeden pak v rámci jedné strany podíly splynou).

Šestá třída

Zde patří děti dětí sourozenců a děti prarodičů zůstavitele. Každý stejným dílem. Pokud nelze dědictví rozdělil dle výše uvedených tříd (v jejich pořadí), pak se pozůstalost stane odúmrtí a připadá státu.

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.