Jaký vliv má insolvence na společné jmění manželů

dluhy

Pokud má váš manžel své výlučné dluhy, tj. že nejsou i vaše, například kvůli tomu, že nejde o společné jmění manželů (SJM), nebo jste si SJM vyloučili či zúžili, i tak vás může insolvence manžela kvůli těmto dluhům postihnout. Dnes si totiž řekneme, jaký vliv má zahájení insolvence společné jmění manželů. Pojďme na to!

Co je to insolvence a jak se řeší

Pro začátek je dobré si zopakovat, co je to vlastně insolvence. Insolvence je nemožnost dostát svým závazkům, kdy je jeden nebo více z nich déle po splatnosti a máte více jak jednoho věřitele. Nejčastěji bude dlužník v platební neschopnosti. To je pak důvod pro návrh na zahájení insolvenčního řízení, který mohou podat na dlužníka věřitelé, nebo dlužník sám na sebe. O návrhu rozhoduje soud. Ten vysloví, zda zde úpadek dlužníka je či není a stanoví, jak jej bude řešit. U fyzické osoby má na výběr ze dvou možností – oddlužení nebo konkurs. Velmi zjednodušeně řečeno platí, že oddlužení je na místě, jen pokud o to dlužník sám požádá, a spočívá v tom, že dlužník po určitou dobu splácí své dluhy a vynaloží-li dostatečné úsilí, po nějaké době je mu zbytek závazků odpuštěn. Konkurs pak znamená, že se sepíší pohledávky, sepíše se majetková podstata (majetek dlužníka) a následně se majetková podstata zpeněží a z tohoto zpeněžení se dluhy hradí.

SJM u oddlužení

Pokud soud schválí oddlužení dlužníka, platí dle insolvenčního zákona stejný režim, jako při prohlášení konkursu. Pokud tedy usnesení soudu o schválení návrhu na oddlužení nabyde právní moci, pak jsou zde stejné následky jako u konkursu – tedy zánik SJM. Odlišně je to v případě, kdy jde o společný návrh manželů na oddlužení. § 408 odst. 1 insolvenčního zákona stanoví, že „jde-li o oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů (§ 394a), považuje se od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, všechen majetek těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, které nezaniká.“

SJM a rozhodnutí o konkursu

Jak bylo již zmíněno, druhou možností je konkurs. V okamžiku, kdy soud prohlásí konkurs, SJM mezi manželi zaniká. Za trvání insolvenčního řízení v době po prohlášení konkursu nemůže SJM ani vzniknout. Pokud se dlužník rozvádí, či pokud zaniklo SJM dle předchozích vět, pak je nutné toto SJM vypořádat. To může být provedeno dohodou nebo rozhodnutím soudu. Manžel, který není dlužníkem, je však účastníkem těchto dohod nebo soudních řízení společně s insolvenčním správcem a nikoli svým manželem. Manžel – dlužník totiž ztratil své dispoziční oprávnění k majetkové podstatě.

Zdroj: zákon č. 182/2006 Sb.,

https://akhsp.cz/zanik-spolecneho-jmeni-manzelu-v-oddluzeni/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.