Jaké jsou současné podmínky oddlužení

dluhy

Pokud nezvládáte splácet své dluhy, možným řešením je insolvenční řízení. Jde však o oblast práva, která je snad nejvíce novelizovanou a měnící se. Proto je dobré si často připomínat, jaké jsou podmínky insolvenčního řízení a oddlužení právě nyní. A právě na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Kdo může oddlužení využít?

Oddlužení vůči sobě může insolvenčnímu soudu navrhnout jak fyzická osoba, tak osoba právnická (podnikající). Stejně tak to může být fyzická osoba podnikatel – nejčastěji OSVČ. V určitých situacích může soud povolit oddlužení také právnické osobě, která není považovaná za podnikatele. Podmínkou je absence nesouhlasu věřitele.

Předpoklady oddlužení

Osoby, které požadují oddlužení své osoby u soudu, musí splňovat následující podmínky. Musí mít poctivý záměr, musí mít schopnost splácet v plné výši odměnu a výdaje insolvenčního správce a zároveň mu musí zbývat prostředky na odvádění minimální částky ostatním věřitelům (a v plné výši výživné ze zákona). Dále musí mít odpovědný přístup k plnění povinností insolvenčního řízení a nemít insolvenční historii, která by spočívala v tom, že v posledních 10 letech nesměla být osoba osvobozena soudem od placení dluhů a v posledních 5 letech jí nesměl být návrh na oddlužení zamítnut. Nově však již nemusí být dán předpoklad, že dlužník zaplatí alespoň 30 % ze svých dluhů.

Musí být dány podmínky úpadku

Dále je obecná podmínka, že dlužník musí být v úpadku, popřípadě hrozícím úpadku dle insolvenčního zákona. Právě po zjištění úpadku, a tedy zahájením insolvenčního řízení, může být rozhodnuto o oddlužení. Co je dle insolvenčního zákona úpadek? Dlužník má více věřitelů (alespoň dva), má alespoň dva peněžité závazky po splatnosti déle jak 30 dní a není své dluhy schopen splatit (je tedy v platební neschopnosti). Hrozící úpadek je pak situace, kdy je ve vztahu ke všem okolnostem možné důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Jak budete dluhy splácet v rámci oddlužení

Pokud vám soud schválí oddlužení, pak máte následující povinnosti. Musíte vykonávat výdělečnou činnost (závislou či samostatnou), musíte své mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře a nezatajovat je, dokládat insolvenčnímu správce každých 6 měsíců výši svých příjmů a nevytvářet nové dluhy, které nejste s to splatit. Váš hlavní úkol k tomu, aby bylo oddlužení zdárně ukončeno a byl jste oddlužen (tj. byly vám prominuty zbývající dluhy), je hradit měsíční splátky dle kalendáře. Pokud nesplatíte za 3 roky 60 % svých dluhů, jdete do další fáze oddlužení. Po dalších dvou letech je pak nutné splatit alespoň 30 %. Pokud se vám to ani po 5 letech od počátku oddlužení nepovede, budou vám zbývající dluhy odpuštěny, pokud o tom rozhodne insolvenční soud. Ten posoudí vaše vynaložené úsilí ke splacení dluhů.

Zdroj: zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění pozdějších předpisů

https://www.odborneoddluzeni.cz/oddluzeni/navrh-na-povoleni-oddluzeni/, https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/oddluzeni/, https://www.nemamdluhy.cz/podminky-oddluzeni

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.