Jak stát řeší nezaměstnanost

Cílem státní politiky zaměstnanosti je dosáhnout rovnováhy mezi počtem nabízených a poptávaných pracovních míst, protože jedině tak může dojít k produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práv občanů na zaměstnání. V České republice státní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a územní orgány práce (úřady práce).

 

Veřejně prospěšné práce

Tyto pracovní příležitosti vytváří obce na základě dohody s úřady práce především pro ty občany, kteří jsou obtížně umístitelní a dlouhodobě nezaměstnaní. Pracovní místa jsou zřizována na dobu nejdéle 12 měsíců ode dne sjednaného nástupu. Příspěvek mzdových nákladů zaměstnavateli může být až do výše skutečně vzniklých mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Rekvalifikace

Rekvalifikace poskytují úřady práce v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá nabídce. V takovém případě je na místě rekvalifikace, která umožní uplatnění ve vhodném zaměstnání. Díky rekvalifikaci dochází u dané skupiny osob k získání nových znalostí a dovedností, které je učiní na trhu práce atraktivnějšími pro potenciální zaměstnavatele. Do rekvalifikace nespadá dodělání střední či vysoké školy ani nástavbové formy studia. Úřad práce hradí uchazeči kurzovné v plné výši.

Absolventská a praktikantská místa

Zaměstnání čerstvých absolventů může být pro firmu nákladem, protože taková osoba nemá zatím žádné zkušenosti z praxe. V takovém případě ale může úřad práce hradit zaměstnavateli až po dobu jednoho roku mzdové náklady spojené se zaměstnáním absolventa či mladistvého. Cílem je usnadnit mladým lidem vstup do prvního zaměstnání, aby také mladí lidé získávali praxi v oborech, které dosud jen studovali.

Chráněné dílny a chráněná pracoviště pro občany se ZPS

Také občané, které by se v rámci klasického pracovního procesu nemohli začlenit do pozice pracovníka na trhu práce, získávají možnost výdělku. A to právě s prostřednictvím chráněných dílen. Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout příplatek za zřízení jednoho takového pracovního místa (příspěvek činí maximálně 100 tisíc korun na osobu), příspěvek na provoz chráněné dílny 40 tisíc korun ročně na jednoho pracovníka se ZPS, jednorázový příspěvek na speciální vybavení chráněné dílny (maximálně 100 tisíc korun).

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.