Jak na vymáhání nezaplacených pohledávek?

Pohldávky

Tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout nezaplaceným pohledávkám, je samozřejmě opatrnost, pečlivý výběr smluvního partnera a také použití zajišťovacích nástrojů. Někdy však ani opatrnost nepomůže a nastane situace, že dlužník neplatí a bude nutné uplatnit soudní cestu.  Dnes přinášíme několik tipů, na co si dát pozor při vymáhání.

Všechno musí být zdokumentované

Aby došlo k uplatnění pohledávky soudní cestou, je potřeba mít celý případ řádně zdokumentovaný.  Navrhovatel totiž nese při podání žaloby i dvě břemena a to tzv. břemeno důkazní a břemeno tvrzení.  Břemeno tvrzení znamená, že navrhovatel musí v žalobě vylíčit určité skutečnosti.  To znamená skutečnost, že mezi navrhovatelem žaloby a dlužníkem vznikla smlouva, na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění, byla vystavená faktura a dlužník byl před podáním žaloby upomenut, aby dlužní částku zaplatil.  Předžalobní upomínka je potřeba k tomu, aby bylo věřiteli uznáno právo na náhradu nákladů řízení a to nejpozději 7 dní před podání návrhu na zahájení soudního řízení.  Druhé, důkazní břemeno

Uznání dluhu

Dle nového občanského zákoníku může dlužník svůj duh uznat výslovně v písemné podobě, ale v určité situaci dochází k uznání dluhu jednáním dlužníka.  Za uznání dluhu se považuje i situace, kdy dlužní platí úroky z dlužné částky nebo platí dluh částečně, to znamená, že třeba zaplatí jen část určité faktury. Placení úroků má účinky uznání dluhu ohledně částky jistiny, částečné plnění lze za uznání dluhu považovat jen případě, že to jde o z okolností odvodit.  Ve všech ostatních případech je pro uznání nutná písemná forma.

Výše dluhu

Důvod i výši dluhu je nutné přesně specifikovat, nestačí jen, že je mezi stranami znám o jaký dluh se jedná. Uvádí se tedy přesná částka, právní důvod vzniku dluhu s odkazem na smlouvu.  I když je uznání dluhu jednostranným právním jednáním dlužníka, může se koncipovat i ve formě dohody, ve které se dlužník s věřitelem domluví na splátkách.  Účinkem uznání dluhu je kromě přesunu břemene důkazního také promlčecí lhůta, která je místo původní tříleté, desetiletá. Pohĺedávku, tak můžete uplatnit u soudu do deseti let od doby, kdy došlo k písemnému vyhotovení uznání dluhu.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.