Jak na odmítnutí dědictví

Dědické řízení

Před časem jsme psali o tom, jak postupovat v případě, kdy nechcete zdědit po zemřelé osobě dluhy. Jedním z nástrojů, jak se takové situaci vyhnout, je odmítnutí dědictví, na které má nárok každý dědic dle občanského zákoníku. Dnes se tedy blíže podíváme na tuto možnost dědice. Jak ji správně provést?

Vše začíná dědickým řízením

Jakmile zemře osoba, jejím dědicům (i když v dané chvíli ještě nemusí být známí) vzniká nárok na dědictví, tedy nárok na podíl na pozůstalosti. Pozůstalost je vše, co po sobě zůstavitel (zemřelý) zanechal. Nejde přitom však jen o majetek zemřelého (tedy to co zemřelému náleželo, ale jde o jmění. Jmění je pak souhrn jak aktiv (vlastnictví, majetku), tak i pasiv (dluhů) zůstavitele. Jako dědic tedy můžete zdědit i dluhy. Nezřídka kdy se pak stane, že zdědíte výhradně dluhy nebo zděděné dluhy převyšují zděděný majetek. Po úmrtí je zahájeno dědické řízení. Právě v něm pak máte nárok uplatňovat veškerá práva, která vám zákon, jako dědici, dává.

Průběh dědického řízení

Jak bylo již zmíněno, po úmrtí je zahájeno dědické řízení, neboli řízení o pozůstalosti. To zahajuje příslušný soud na základě automaticky zaslaného úmrtního listu. Ten mu zasílá matrika. Soud pak vedením řízení pověří konkrétního notáře. Notář pak vede veškeré kroky. Zejména provede předběžné šetření, kdy zjistí dědice. Právě v tomto okamžiku můžete být jako dědici povoláni.

Vaše možnosti v dědickém řízení

V dědickém řízení pak máte jako dědic právo odmítnout dědictví. Máte také další práva, která mohou omezit odpovědnost za dluhy zůstavitele. Zejména takzvanou výhradu soupisu. Jste-li si však jistí, že nechcete dědit vůbec, jelikož by to pro vás znamenalo jen komplikace, je na místě právě odmítnutí dědictví. Odmítnutí dědictví uděláte tak, že výslovně prohlásíte, že dědictví odmítáte, a toto prohlášení zašlete příslušnému soudu. Máte na to však čas jen jeden měsíc od doby, kdy jste se dozvěděl o vašem dědickém právu. Zde však pozor. Odmítnou dědictví nelze jen částečně. Vždy odmítáte celé dědictví. Dále je také odmítnutí neodvolatelné. Jediná možnost částečného odmítnutí je odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu, které může učinit nepominutelný dědic (potomek zemřelého). Tento povinný díl je pak vypočten jako část jeho zákonného podílu bez dluhů, tedy jen z majetku.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/odmitnuti-dedictvi, https://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-odmitnuti-dedictvi-111517.html

Náhledové foto: Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.