Invalidní důchod, pravidla pro rok 2019

Invalidní důchod, jeho výše nebo přiznávání, To jsou parametry, které jsou pro mnohé velmi důležité. Proto se dnes podíváme, jaká pravidla ohledně tohoto státem vypláceného příjmu platí. Pojďme na to!

Stupně postižení

Základní podmínkou pro to, aby vám byl přiznán invalidní důchod je posudek od posudkového lékaře, který vás uzná invalidním v jednom ze tří definovaných stupňů. Na čem tento stupeň závisí? Primárně na poklesu pracovní schopnosti s ohledem na postižení. Onen pokles se určuje dle objektivní míry, která by měla odpovídat vašim schopnostem, vzdělání a znalosti. Česká správa sociálního zabezpečení vás uzná invalidním až ve chvíli, kdy je pokles vyšší nežli 35 %, a to následovně:

a)       I. stupeň: pokles pracovní schopnosti od 35 do 49 %,

b)      II. stupeň: pokles o 50 až 69 %,

c)       III. Stupeň: pokles o minimálně 70 %.

Doba vašeho pojištění

Další podmínkou je účast na důchodovém pojištění. Bez splnění nelze invalidní důchod přiznat. Existuje však výjimka. Pokud se vám stane postižení následkem pracovního úrazu, zpravidla se doba účasti na pojištění nezkoumá. Pro všechny ostatní případy však platí, že za ně musí zaměstnavatel, či oni sami (OSVČ, podnikatelé) odvádět pojistné. Praxe pak osvědčuje tyto doby:

a)       osoba do 20 let: stačí méně než rok,

b)      20-22 let: minimálně 1 rok,

c)        22-24 let: minimálně 2 roky,

d)      24-26 let: minimálně 3 roky,

e)      26-28 let: minimálně 4 roky,

f)        osoby nad 28 let: minimálně 5 let.

Výše důchodu

Výše invalidního důchodu se pak nepočítá vůbec snadno. I tak se vám ale budeme snažit vysvětlit z jakých složek se skládá. Tou první je základní výměra, druhou pak výměra procentní. Základní výměru dostanou všichni. Jde o 3270 Kč pro rok 2019. Procentní výměra pak závisí na počtu let, po které jste pracovali, a průměru vašich bývalých hrubých příjmů za určité období. Pro tento rok jde o období 1986–2018. Konečně výši ještě konkretizuje stupeň vaší invalidity. A to takto:

a)       0,5 % ze výpočtového základu pro I. stupeň.

b)      0,75 % pro II. stupeň,

c)       1,5 % pro III. stupeň.

Následný konečný výpočet je následující. Průměr hrubých příjmů se srovná pomocí určených koeficientů, poté se redukují přes dvě redukční hranice a následkem toho dostaneme výpočtový základ. Složitosti se však nelekejte. Internet je plný kalkulaček.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.