Čtvrtina párů má předmanželskou smlouvu – jak ji sepsat

Smlouva

Skoro každý čtvrtý pár, který vstupuje do manželství, uzavírá současně se sňatkem, či před ním takzvanou manželskou či předmanželskou smlouvu. V ní si smluvní strany – manželé – dohodnou, jak budou řešeny jejich společné majetkové poměry. Odchylují se tak od základního zákonného pravidla, dle kterého platí, že co nabydou manželé za manželství, je součástí společného jmění manželů.

Každý čtvrtý pár má smlouvu

U notáře sepsalo v roce 2021 skoro 11 tisíc párů smlouvy upravující majetkové poměry mezi nimi. Meziročně pak tento počet narostl o asi 200 případů. Dosud nejvyšší počet v jednom roce pak notáři zaznamenali v roce 2019, kdy předmanželskou či manželskou smlouvu sepsalo 10 891 párů. Při covidu-19 v roce 2020 ubylo svateb, přirozeně tedy také předmanželských a manželských smluv. V tomto roce to bylo jen 7 612 párů. Loňský růst však ukazuje, že trend je jasný. Předmanželské smlouvy a manželské smlouvy se uzavírají čím dál častěji. Zvyšuje se také povědomí o nich.

K čemu smlouva slouží a co si lze dohodnout

Jde o smlouvu, která mezi manželi nebo budoucími manželi upravuje majetkové poměry během trvání manželství, popřípadě v případě jeho rozvodu i po skončení manželství a vypořádání společného jmění manželů. Pokud chceme vědět, k čemu tato smlouva slouží, musí vědět, od čeho se uzavřením smlouvy odchylujeme. Odchylujeme se od ustanovení občanského zákoníku. Ten stanoví, že cokoli co za doby trvání manželství nabude buď jeden z manželů, nebo oba zároveň, patří do takzvaného společného jmění manželů. Jde o jakési bezpodílové spoluvlastnictví. Pakliže manželství zaniká, toto SJM se vypořádá, přičemž každému náleží jeho, zpravidla rovný, vypořádací podíl. Do SJM tedy patří vše, co není zákonnou výjimkou. Těmi jsou například majetek, který manžel nabyl před uzavřením manželství, to, co nabyl manžel darováním, děděním nebo odkazem. Dále sem nepatří například nemovitost pořízená výlučně z prostředků, které získal jeden z manželů dědictvím. Výše popsané je zákonný automatický režim. Pokud si strany nesmluví nic jiného, platí. Právě předmanželskou či manželskou smlouvou tento režim modifikujeme.

Ustanovení a sepsání smlouvy

Ve smlouvě si lze zpravidla smluvit jeden z těchto následujících majetkových režimů (obecně, lze je modifikovat, kombinovat nebo si v mezích zákona smluvit něco úplně jiného). Buď budou mít manželé oddělená jmění, pak SJM mezi manželi téměř neexistuje. Jde o nejčastější řešení. Dále si lze smluvit, že se naopak SJM rozšíří oproti zákonu. Například o majetek, který nabyl jeden z manželů před uzavřením manželství. SJM pak lze také zúžit. K formě ještě poznamenejme, že předmanželská či manželská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Potvrdit její text tak musí svým úkonem notář. Ten ji také může sepsat. Odměna notáři dělá něco okolo 5000 Kč bez DPH.

 

Zdroj: https://www.euro.cz/byznys/predmanzelska-manzelska-smlouva-majetek-cena-vzor-dluhy-exekuce-1456595, https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/manzele-smlouva-majetek-zuzeni-rozdeleni.A220309_152026_viteze_daja
Náhledové  foto -Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.