Co soud musí zohledňovat při rozhodování o střídavé péči

Dítě

Pokud se partneři rozvádí, pak je nutné, jsou-li v manželství společné děti, rozhodnout nejdříve o péči o tyto nezletilce pro dobu po rozvodu manželů. Dnes se na tuto problematiku zaměříme a uvedeme si, co musí soudy při takovém rozhodování o střídavé péči zohledňovat. Pojďme na to!

Nejnovější nález ústavního soudu

V tomto článku bude zejména pojednáváno o nejnovějším nálezu Ústavního soudu České republiky (sp. zn. I. ÚS 3065/21) ze dne 3. května 2022, který rozhodoval o ústavní stížnosti ve věci návrhu na svěření nezletilce do střídavé péče, a to v intervalu jednoho týdne. Ústavní soud rozhodl tak, že zdůraznil, že není-li soudem vyhověno návrhu rodiče (v této věci otci), musí být dané rozhodnutí přesvědčivě odůvodněno a soud se musí vypořádat s jednotlivými kritérii, které mají být zkoumány.

S jakými východisky ústavní soud přišel

Pomineme konkrétní věc, které se ústavní stížnost věnovala. Ústavní soud však do budoucnosti shrnul hlavní východiska, dle kterých by soudy při rozhodování o návrzích rodičů na střídavou péči rozhodovat. Dle soudu „prioritním měřítkem pro svěření dítěte do střídavé péče není ani (mnohdy subjektivní) přání jednoho z rodičů, ale nejlepší zájem dítěte (srov. čl. 3 Úmluvy o právech dítěte).“ Nejlepší zájem dítěte však nemusí a zpravidla ani nebude v rozporu s právy rodičů. Úkolem obecných soudů tedy nemůže být nic menšího než „zároveň na základě uplatnění zásady proporcionality nalézt řešení, které nebude nepřiměřeně omezovat ani právo žádného z rodičů zaručené v čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod“.

Oba rodiče mají právo na péči

Z výše uvedeného tedy dle ústavního soudu vyplývá, že při posuzování musí obecné soudy vycházet z toho, že oba rodiče mají právo na péči a výchovu jejich dítěte, a to tak, že stejnou měrou. To odpovídá také právům dítěte a jeho zájmům. Ústavní soud České republiky v komentovaném nálezu také rekapituluje již dosavadní ustálenou rozhodovací praxi a judikaturu nejvyšších soudů. Obecné soudy dle nich musí při rozhodování o střídavé péči o nezletilé děti vycházet z těchto kritérií:

  1. existence pokrevního pouta mezi dítětem a osobou usilující o svěření dítěte do péče,
  2. míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě svěření dítěte do péče jiné osoby,
  • schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit jeho bezproblémový vývoj a další potřeby,
  1. přání dítěte.

Z výše uvedeného však nemůže vycházet, že právo na péči o dítě mají automaticky oba rodiče bez ohledu na další okolnosti, naopak, je-li svěřeno dítě do péče jednoho či druhého rodiče nebo do střídavé péče, musí být toto zohledněno, a rodič nemusí vždy těmto kritériím dostát. Pak ale obecné soudy, které o věci rozhodují musí nemožnost vyhovění návrhu na střídavou péči řádně odůvodnit ve smyslu výše uvedených stanovisek a kritérií.

Zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-obecnych-soudu-pri-posuzovani-kriterii-stridave-pece-115083.html, Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. května 2022 sp. zn. I. ÚS 3065/21)

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.