Co potřebujete k přepisu nemovitosti na katastru

Smlouva

Potřebujete takzvaně přepsat vlastnické či jiná práva k nemovitosti v katastru nemovitostí? Pak tak musíte učinit návrhem na vklad do katastru. Co všechno k takzvanému vkladovému řízení potřebujete? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Kdy se návrh na vklad žádá

začneme životními situacemi, které si vyžadují změnu zápisu v katastru nemovitostí. Nejčastěji půjde o situaci, kdy dům, bytová jednotka či pozemek mění svého vlastníka. Půjde tedy o darování nebo prodej nemovitosti. Nemusí jít však jen o to. Návrhem na vklad do katastru nemovitostí se také řeší situace, kdy chcete zapsat do veřejného seznamu věcná břemena (například právo k užívání darované nemovitosti) nebo zástavní právo a zákaz zatížení či zcizení nemovitosti. Stejně tak postupujete v případech, kdy výše zmíněná práva chcete vymazat. U vlastnického práva, jakož i u dalších práv zapisovaných do katastru, pak platí, že vlastníkem nemovitosti se stáváte až když je vaše právo zapsáno v katastru. Nikoli tedy účinností kupní či darovací smlouvy.

Co musí váš návrh obsahovat

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se podávám na speciálním formuláři. Ten musí obsahovat katastrální úřad, jemuž je návrh určen. Ten zjistíte podle katastrálního území, ve kterém se nemovitost nachází. Dále musí být specifikování všichni účastníci vkladového řízení. Tedy stávající vlastník a noví vlastníci. U fyzických osob tedy napište jméno, příjmení, adresu, datum narození a rodné číslo. U právnické osoby pak název firmy, sídlo, identifikační číslo. Dále se musí v návrhu označit nemovitosti a práva, které se zapisují. U smlouvy, tedy takzvané vkladové listiny, která je povinnou přílohou návrhu, pak musí být úředně ověřené podpisy smluvních stran.

Lhůta pro vklad od účinnosti smlouvy a správní poplatky

Pokud budete chtít zapsat právo vkladem do katastru nemovitostí, musíte počítat s náklady, které tyto úkony obnáší. Zejména s poplatky za úřední podpisy na vkladové listině (typicky kupní či darovací smlouva, ale například také smlouva obsahující zřízení zástavního práva). Dále počítejte také se správním poplatkem, který je spojen s návrhem na vklad. Ten činí 2000 Kč. Často si lidé myslí, že když se uzavírá smlouva, musí se podat návrh na vklad do určité lhůty. Tak tomu, zejména díky judikatuře ústavního soudu, není. Dle ústavního soudu je možné kdykoli, bezu jakékoli lhůty navrhovat vklad. Tedy i rok či více stará smlouva je způsobilá být vkladovou listinou.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/jak-podat-navrh-na-katastr
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.