Co dle zákona v lese dělat můžeme a co je zakázáno

Les

Jak se chovat v lese? Určitě je to i jiná otázka než právní. My se však na tuto problematiku dnes podíváme objektivem lesního zákona, popřípadě dalších předpisů. Existují totiž pravidla pro to, kolik toho můžeme ze země sbírat, a co přesně to může či nesmí být. Pojďme tedy na to.

Volný přístup, sběr klestí a plodů

Dle lesního zákona má každý právo na takzvané obecné užívání lesů. Co tím zákon myslí? To stanovuje v § 19 lesního zákona. Ten stanoví, že každý má právo vstupovat do lesa. Vstupuje zde však na vlastní nebezpečí. Pro svou vlastní potřebu pak může každý, kdo les navštíví, sbírat lesní plody, jakožto i suchou na zemi ležící klest. Při tomto užívání však má návštěvník povinnost les nepoškozovat a nenarušovat lesní prostředí. Dále je vázán pokyny vlastníka nebo nájemce lesa. Vlastník lesa také nesmí svůj les oplotit, a tak znesnadnit či úplně omezit obecné užívání lesů. Výjimku tvoří lesní školky, ochrana lesních porostů před zvěří, obory či farmy chovů zvěře.

Co je v lese zapovězeno

V lese se naopak nesmí tyto zákonem stanovené činnosti. V první řadě se nesmí les jakkoli poškozovat. Poté zákon vyjmenovává demonstrativní výčet zakázaných činností. Mezi nimi jsou:

  • rušení klidu a ticha,
  • jízda a stání s motorovými vozidly,
  • jízda na kole mimo vyznačené lesní cesty nebo trasy,
  • kouření a rozdělávání otevřeného ohně mimo vyhrazená místa (oheň je zakázáno rozdělávat až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa!),
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • táboření mimo vyhrazená místa,
  • znečišťování lesa odpady a odpadky,
  • sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les,
  • těžba nebo ničení stromů a keřů.

Dále se musíme chovat dle dalšího předpisu – zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten stanoví například zapovězení ničení zvláště chráněné rostliny či ohrožování zvláště chráněných živočichů. V chráněných oblastech, kterými jsou oblasti národního praku, CHKO či přírodní rezervace, pak ještě zákon stanovuje další omezení návštěvníků. Například do I. zóny národního parku je úplný zákaz vstupu.

Kdy lze v lese uspořádat hromadnou akci

V lese lze organizovat hromadnou akci. Například sportovní aktivity nebo tábor. Předem však tato akce musí být ohlášena obecnímu úřad obce s rozšířenou působností, pod kterou daný les svou polohou spadá. Oznámení musí být zasláno alespoň 30 dní předem. V oznámení pak uveďte místo a termín, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Do 15 dní vám úřad zašle podmínky pro konání této akce.

Zdroj: zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ochrana-prirody-a-krajiny/ochrana-lesa-a-pudy/rada/les-co-smime-a-co-je-zakazano
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.