Co dělat, když exekutor zabaví cizí majetek

Stát se to může lehce, exekutor přijde do obydlí dlužníka, a začne takzvaně zabavovat věci, správněji řečeno začne činit soupis majetku, který má být následně zpeněžen pro uspokojení dluhů. Při takovém soupisu pak může snadno zapsat i vaši věc, i když nejste dlužník. Například jste ji dlužníkovi půjčili nebo jste druhem či družkou (nebo manželem) dlužníka. Můžete se bránit a my ukážeme, jak na to!

Jednejte rychle

Pokud tedy vaše věc skončí s nálepkou „exekučně zabaveno“ a máte za to, že tato věc nemá být předmětem exekuce, musíte jednat relativně rychle. Je zde 30denní lhůta na podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tomto návrhu musí soudní exekutor rozhodnout do 15 dní. Exekutor bude přihlížet jen k listinným důkazům, k návrhu tak připojte jakékoli důkazy, které svědčí v prospěch vašeho vlastnictví. Například fakturu na vaše jméno, písemným čestným prohlášením svědka a podobně. Pokud však nebudou listinné důkazy postačovat, exekutor může návrh zamítnout.

Když exekutor zamítne vyškrtnutí věci ze soupisu

Pokud exekutor zamítne váš návrh, ještě nemusíte zoufat, o svou věc nemusíte přijít. Máte totiž další možnost a tou je vylučovací žaloba, na kterou máte 30 dní od doručení rozhodnutí exekutora o zamítnutí vyškrtnutí věci ze soupisu. Jde o vylučovací či excindační žalobu, ta se podává u exekučního soudu, kterým je okresní soud, který nařídil provedení exekuce a pověřil exekutora. V žalobě uveďte specifikaci věci nebo věcí, které mají být vyloučeny z exekuce a také identifikujte exekuční řízení, kterého se vaše podání týká. Dále musíte doložit své vlastnictví. Můžete opět doložit písemné důkazy, dále při jednání můžete navrhnout svědecké výpovědi a podobně. Výhodou je, že exekutor tuto věc nesmí prodat, dokud není o excindační žalobě rozhodnuto exekučním soudem.

Jak takovým situacím předejít?

Jak předejít tomu, aby vám exekutor zabavil věc, která je vaše a nejste dlužníkem v daném exekučním řízení? Například exekuční komora na svých webových stránkách uvádí následující:zabavení věci, která nepatří dlužníkovi, se lze vyhnout i jiným opatřením – dlužník by měl aktivně komunikovat s věřitelem a měl by se zajímat o své závazky. Důležité je přebírat korespondenci a nevyhýbat se odpovědnosti za vzniklé dluhy. (…) Komplikací v tomto ohledu nejčastěji bývá, že se dlužník nezdržuje na adrese trvalého bydliště. Nemůže si tak přebírat úřední zásilky, které se po uplynutí určité lhůty přesto považují za doručené. Zbavuje se tím například možnosti odvolání proti naířzení exekuce. (…)  Pokud ve finální fázi dojde k soupisu movitých věcí, je samozřejmě v nevýhodě ten, kdo u sebe nechává dlužníka bydlet. Nese riziko, že vykonavatel soudního exekutora může vejít i k němu do bytu a sepsat veškeré věci, o kterých se lze důvodně domnívat, že patří dlužníkovi.“

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/neopravnena-exekuce, citace webových stránek EK ČR: https://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/870-36-navrh-na-vyskrtnuti-veci-ze-soupisu-a-vylucovaci-zaloba?w=

Náhledové foto – Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.