V jakém rozsahu odpovídá škola za újmu na zdraví dítěte

Škola

Obecně lze shrnout, že škola odpovídá za újmu, který vznikne na zdraví žáka či studenta v rámci vyučování či při jeho pobytu ve škole. Existují však případy a dílčí otázky, které mohou odpovědnost školy zmenšit či úplně vyloučit. Na pravidla se dnes zaměříme.

Obecná odpovědnost školy

Škola dle zákona zajišťuje žákům poskytnutí zdraví a bezpečnosti po celou dobu, kdy jsou v její péči. Odpovědnost se však lokalitou nemusí vztahovat jen na školu jako takovou. Odpovědnost vznikne i například při procházce, výletě nebo na hřišti. Obecně tedy platí, že při svěření dítěte do péče určité organizace (zde školy, avšak může jít například i o letní tábor), pak má odpovědnost tato organizace nebo například pořadatel akce. V praxi je velmi běžné, že škola je pojištěna pro svou odpovědnost, pokud však takové pojištění nemá, musí hradit náhrady ze svého. Úrazy se pak u základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol posuzují dle pracovního práva, tedy zákoníku práce.

Co odpovědnost žáka?

Ještě k úrazům žáků je třeba doplnit, že pokud má žák sjednané vlastní, například úrazové pojištění, pak je možné toto jeho pojištění kombinovat a uplatnit i v případě, kdy je mu poskytnuta náhrada školou. Žák může však škole také způsobit škodu, nejčastěji majetkovou, tedy například poškozením majetku školy. V tomto případě je to žák, který odpovídá za škodu, která škole vznikne dle pravidel občanského zákoníku. Pokud je daný žák pojištěn pro případ odpovědnosti, pak je možné toto pojištění využít.

Spoluvina žáků?

V nedávné době se Nejvyšší soud ČR zabýval případem, kdy si při hodině tělocviku, a to v momentě, kdy nebyl přítomný učitel, žák poranil pravé předloktí. Zlomenina se stala po incidentu se spolužákem, při vybíjené, avšak v momentě, kdy míč nebyl ve hře. Spolužák se rozběhl na žáka, který jej předtím vybil a při potyčce se poranění stalo. Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 447/2022 ze dne 20. září 2022 rozhodl, že oba žáci, stejně jako nepřítomná učitelka měli podíl na škodné události, respektive vzniku nemajetkové újmy chlapce. Uvedené chování druhého chlapce se na vzniku podílelo, působí však k tíži základní školy, která nezajistila pedagogický dozor. Soud v tomto konkrétním případě pak rozhodl tak, že oba chlapci se svým jednáním podíleli každý z 30 % na události, škola pak nezajištěním dohledu zbývajícími 40 %. Ve vztahu k poškozenému tak nejvyšší soud potvrdil, že mu vzniká nárok na 70 % výše újmy, kdy z 30 % sám svým jednáním zraněním zapříčinil.

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky z sp. zn. 21 Cdo 447/2022 ze dne 20. září 2022, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, https://www.mesec.cz/clanky/skoly-odpovidaji-zakum-za-skodu-na-zdravi-ktera-se-jim-stala-pri-vyucovani-kdy-plne-a-kdy-jen-castecne/, https://www.bezpecnostprace.info/bezpecnost-deti/uraz-zaka-ve-skole/ https://m.finparada.cz/7002-Zpatky-do-skoly.aspx

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.