Smlouva o půjčce peněz a její aspekty

Smlouvu o půjčce a její znění najdete v Občanském zákoníku. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu. Dlužník se zavazuje, že vrátí po uplynutí sjednané doby v této smlouvě věci stejného druhu. Co všechno by měla smlouva o půjčce peněz po upravení Občanského zákoníku v roce 2014 obsahovat?

Smlouva o půjčce peněz

Předmětem půjčky bývají zpravidla peníze, ale půjčit si můžete i jiné věci. Půjčka je tzv. reálnou smlouvou. Pro vznik půjčky je tedy nutné skutečné předání věci. U peněz se může jednat jak o bezhotovostní, tak hotovostní předání. Bezhotovostním předáním je myšleno přeposlání peněz na bankovní účet. Jakmile jsou peníze či jiné věci předány, stávají se vlastnictvím dlužníka. Ten je od této chvíle může užívat. Půjčka má určitou dobu splatnosti.

Smlouva o půjčce peněz – vzor

Po uplynutí doby splatnosti má dlužník povinnost peníze či věci vrátit. Někdy nemusí být splatnost půjčky ve smlouvě sjednána. Dlužník musí vrátit půjčku, až jej o vrácení požádá věřitel. Splatnost půjčky bývá někdy sjednána i prostřednictvím splátek. Jestliže jsou předmětem půjčky peníze, mohou být sjednány i úroky. V případě, že předmětem půjčky jsou jiné věci než peníze, může být ve smlouvě sjednáno, že místo úroků dlužník vrátí buď více věcí, nebo věci lepší kvality. Je také možné sepsat dlužní úpis na půjčku nebo při zapůjčení cenné věci. Půjčka peněz a vzor smlouvy ke stažení je k dispozici na internetu.

Uzavření smlouvy ústně

Občanském zákoníku není uvedena žádná forma pro smlouvu o půjčce. Může být uzavřena i ústně. Při předání věci nebo peněz je sjednáno, že stejný obnos bude někdy v budoucnu dlužníkem věřiteli vrácen. Nevrátí-li dlužník peníze ve sjednané lhůtě, věřitel může požadovat úrok z prodlení. Neuhrazenou půjčku lze vymáhat žalobou u soudu, nicméně věřitel musí prokázat, že dlužníkovi byly peníze opravdu předány, například vystavením potvrzení o předání peněz.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.