Pravidla promlčení – kdy přijdete o svou pohledávku

Peníze

Pokud máte za někým pohledávku, tedy pokud vám váš dlužník například dluží peníze, určitě nespoléhejte na to, že váš nárok je časově neomezený. Institut promlčení pohledávky je i pro laiky docela známý. Má však specifický pravidla, na která se dnes společně podíváme.

Promlčení neznamená zánik pohledávky

Pokud máte za někým pohledávku, po nějaké zákonem nebo smlouvou stanovené době se promlčí. Co však institut promlčení znamená? Nejde o to, že by pohledávka zanikala. Naopak vaše právo stále existuje, jeho prosaditelnost se však téměř vytrácí. Pokud vám po promlčení dlužník dluh splatí, nejde u vás o bezdůvodné obohacení a jde o po právu zaplacený dluh. Pokud je však právo promlčeno a dlužník dobrovolně neplní, musíte jej zažalovat. Zde je však problém. Dlužník má totiž námitku promlčení k dobru. Tu může využít pouze u soudu. Soud jej nepoučuje ani nesmí poučit, že ji může použít. Pokud ji nepoužije a vy před soudem dokážete nárok, soud vám právo přizná a získáváte exekuční titul vůči dlužníkovi. Pokud ji však dlužník před soudem použije, soud vám pohledávku nepřizná a vy nemáte další možnosti, jak nárok prosadit.

Podmínky promlčení a promlčecí lhůta

Podmínkami pro to, aby se váš nárok promlčel je tedy marné uplynutí promlčecí lhůty, ve které nezačnete vymáhat své právo. Zároveň musí být před soudem vznesena ze strany dlužníka námitka promlčení. Promlčecích lhůt je více. Rozlišujeme objektivní a subjektivní promlčecí lhůtu. Subjektivní promlčecí lhůta trvá tři roky a začíná běžet od okamžiku, kdy se věřitel dozvěděl o tom, že může svůj nárok uplatnit u soudu, nebo to vědět mohl a měl. Nejčastěji půjde o okamžik splatnosti, v některých případech půjde však o jiné okamžiky (například okamžik, kdy se dozvíte o způsobené škodě ve vztahu k právu na náhradu škody). Objektivní promlčecí lhůta je pak deset let a počítá se od vzniku nároku. Promlčecí lhůta marně uplyne okamžikem, kdy uplyne první z těchto druhů lhůt.

Prodloužení promlčecí lhůty

Promlčecí lhůta se však může takzvaně přetrhnout a začne plynout lhůta nová. Stejně tak si jde sjednat ve smlouvě vlastní délku promlčecí lhůty. Ta však nesmí být kratší než jeden rok a delší jako patnáct let. Další situací je uznání dluhu dlužníkem. Pokud takto učiní, běží nová desetiletá lhůta.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/promlceni-v-soukromem-pravu/, https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/s-uznanim-dluhu-se-poji-pevne-dana-pravidla

Náhledové foto – Pixabay