Nemoc z povolání: Co dělat a na co máte nárok

Práce v zahraničí

Pokud trpíte nemocí z povolání, vyvolává to řadu odpovědnostních i jiných pracovněprávních následků, které svědčí zaměstnanci. Dnes se tedy podíváme na to, jaký by měl být co nejlepší postup zaměstnance a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele. Pojďme na to!

Kdy se o nemoc z povolání jedná

Nemoc z povolání je dle platné právní úpravy stav, který vznikne nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů na pracovišti. Konkrétní seznam nemocí z povolání pak upravuje příslušné nařízení vlády. Nyní se v něm nachází celkem 86 diagnóz v 6 skupinách. Aby byla vaše nemoc uznána jako nemoc z povolání, musí o tomto rozhodnout lékař, který je k tomu oprávněný. Shledá-li vás příslušný lékař nemocným z povolání, oznámí toto krajské hygienické stanici a ta navštíví vašeho zaměstnavatele, kde provede inspekci a vyhodnotí, zda je nemoc z povolání v tomto případě důvodná. K uznání potřebujete jak vyšetření lékaře, tak uznání hygieny.

Převedení na jinou práci nebo výpověď

Pakliže je zaměstnanec shledán nemocným z povolání, má to zpravidla dva závěry. Primárně musí zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci, kde pracovník nebude vystaven vlivům, které jeho nemoc způsobily. Pakliže kvůli převedení práce bude zaměstnanec méně finančně ohodnocen, náleží mu doplatek do výše předchozího průměrného výdělku. Pokud to však není možné a zaměstnavatel není schopen vás převést, pak vám bohužel musí dát výpověď. V takovém případě vám však náleží odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku.

Náhrada škody a nemajetkové újmy

To však není vše. Zpravidla zaměstnanci vznikne škoda a často také nemajetková újma a další náklady. V takovém případě má zaměstnanec nárok na náhradu takové újmy. Náhrada vzniklé škody a nemajetkové újmy musí být zaměstnavatelem nahrazena. Stejně tak pracovníkovi nemocnému z povolání náleží náhrada za bolest a ztížené společenské uplatnění. Výše odškodnění je stanovena nařízením vlády. Posledním nárokem zaměstnance je nárok na náhradu nákladů spojených s léčením, pakliže vznikly a náhrada za věcnou škodu.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/nemoc-z-povolani/, https://szu.cz/tema/pracovni-prostredi/nemoci-z-povolani/

Náhledové foto – Pixabay