Nárok na invalidní důchod v roce 2022

Důchody

Pokud si myslíte, že byste měli pobírat invalidní důchod, nyní zbystřete. Projdeme si totiž aktuální podmínky, které se váží ke vzniku nároku na pobírání právě tohoto druhu penze. Kdy při dlouhodobé pracovní neschopnosti, respektive snížené pracovní neschopnosti, máte nárok na invalidní důchod?

Podmínky vzniku nároku

Abyste mohli od státu pobírat invalidní důchod, musíte mít primárně oficiálně uznanou invaliditu, příslušným orgánem, a to v prvním až třetím stupni. Dále musíte mít splněnou dobu účasti v důchodovém pojištění a poslední podmínku představuje věk, který nesmí být vyšší jak 65 let. Dále správa sociálního zabezpečení přizná invalidní důchod jen těm pojištěncům, kterým nevznikl nárok, respektive nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu.  Bez ohledu na to, zda jej skutečně pobírají či nikoli.

Uznání invalidity

Hlavním předpokladem je, že pojištěnec je invalidní. O tom rozhoduje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. Ten rozhodne o tom, zda je pojištěnec invalidním alespoň v jednom ze tří stupňů. Rozhodný je procentuálně vyjádřený pokles pracovní schopnosti, která odpovídá tělesným, duševním, vzdělanostním vlastnostem a vlastnostem spojeným se zkušeností a předchozími výdělečnými činnostmi žadatele. Pokles musí být nejméně 35%, jelikož:

  • invalidita 1. stupně vyžaduje pokles pracovní schopnosti o 35-49 %,
  • invalidita 2. stupně vyžaduje pokles pracovní schopnosti o 50-69 %,
  • invalidita 3. stupně vyžaduje pokles pracovní schopnosti o 70 % a více,

Účast na důchodovém pojištění

Jen invalidita však nestačí, žadatel musí mít splněnou také dobu důchodového pojištění. Přestože existuje množství náhradních dob (doby, kdy se žadatel považuje za účastníka pojištění – například evidence na ÚP, péče o děti do 4 let,…), zjednodušeně lze říci, že je zde potřebná doba před vznikem invalidity, kdy byla osoba zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou (či je zde jiný důvod pojištění dle zákona o důchodovém pojištění) a platila tak z rozhodného příjmu pojistné na sociální pojištění. Potřebná doba se pak liší dle věku invalidy:

Věk žadatele Minimální doba pojištění
Do 20 let méně než 1 rok (tedy i den)
20-22 let 1 rok
22-24 let 2 roky
24-26 let 3 roky
26-28 let 4 roky
Nad 28 let 5 let

Dále platí, že pokud je osoba starší 28 let, musí být doba minimálně 5 let pojištění splněna během posledních 10 let před invaliditou. U starších 38 let je to již v posledních 20 letech (nebo 10 let v posledních 10 letech).

Takzvaná invalidita „z mládí“

Existuje také invalidita, které se lidově říká invalidita „z mládí“. Jde o invalidní důchod pro osoby starší 18 let, kdy invalidita vznikla před 18. rokem života. Jde-li o invaliditu ve 3. stupni, vznikla-li před 18. rokem a není-li zde splněna doba pojištění pro klasický invalidní důchod, bude invalidní důchod 3. stupně přiznán i v těchto případech.

Zdroj: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, https://www.cssz.cz/invalidni-duchod, https://www.penize.cz/invalidni-duchod/430379-invalidni-duchod-2022-kdo-ma-narok-a-kolik-dostane

Náhledové foto – Pixabay

 

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.