Na co pozor u darování nemovitosti v rodině

Smlouva

Jde o častou věc. Rodiče či příbuzní přemýšlejí, jak naloží se svým majetkem, a rozhodnou se darovat některé své nemovitosti dětem. My se dnes podíváme na to, jak takové darování nemovitosti v rodině udělat a na co si dát pozor. Pojďme tedy na to!

Darovací smlouva

Darovací smlouva je nutná v písemné podobě, jelikož jde o převod vlastnického práva k nemovité věci. Právě v těchto případech písemnost smlouvy nařizuje zákon. Smlouvu můžete sepsat i sami, vždy je však lepší, když smlouvu vyhotoví profesionál, tedy právník. Přeci jen jde o velmi hodnotnou věc a každá chyba vám může v budoucnu přinést starosti. Je zde pár náležitostí, které v darovací smlouvě musí být, aby byla platná. Dostatečně charakterizujte a označte obě smluvní strany, přesně označte nemovitostnemovitost, tedy s údaji dle katastru nemovitostí a adresou. Smlouva musí obsahovat prohlášení, že jde o bezplatné převedení vlastnického práva a že obdarovaný tento převod přijímá. Dále zde musí být datace a podpisy smluvních stran. Není-li smlouva na jediné listině, pak musí být smlouva sepnuta.

Vklad do katastru nemovitostí

Smlouvou vzniká závazek, nepřechází však vlastnické právo. Jde o nemovitou věc, která se zapisuje do veřejného seznamu. K převodu vlastnictví je tak potřeba vkladu do katastru nemovitostí. Použít můžete online formulář na stránkách katastrálního úřadu. Údaje se musí shodovat se smlouvou, tato pak musí být přílohou formuláře. Musí být také zaplacen správní poplatek. Pokud bude vše v pořádku, úřad rozhodne, nejčastěji do 30 dní, o vkladu, přičemž tento má účinky zpětně ke dni podání návrhu. Vlastnické právo tedy zpětně přejde k okamžiku, kdy jste podávali návrh na vklad.

Darování v rodině

Specifikem je, když darujete nemovitost svým dětem. Například když je dítě ještě nezletilé, můžete i tak darovat tomuto potomku například dům nebo byt. Toto právní jednání však musí dodatečně chválit opatrovnický soud. Řízení je ale osvobozeno od poplatků. Pokud darujete dítěti nemovitost, je dobré podívat se na tuto problematiku také optikou dědického práva. Může dojít totiž ke zkrácení ostatních dětí na jejich povinných dílech dle zákona. V takovém případě může nastat situace, kdy se na zákonný podíl dítěte bude započítávat i toto darování. Zákon totiž stanoví, že na povinný díl se započte to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu; potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se však nepřihlíží k obvyklým darováním.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 SB., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/darovaci-smlouva-na-nemovitost-v-rodine-prakticky-prehled/, https://www.epravo.cz/top/clanky/darovani-nemovitosti-z-pohledu-darce-a-obdarovaneho-cast-1-114717.html

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.