Které dluhy nepatří do společného jmění manželů

dluhy

Uzavření manželství má pro jeho aktéry mnoho následků. Samozřejmě ty citové a rodinné. Vedle nich ale také ty právní. Vzniká totiž společné jmění manželů. To ve zkratce znamená takový majetkový režim může a ženy, kdy každý nabývají majetek i závazky pro oba. Oba jsou pak společně a nerozdílně za svůj majetek i dluhy odpovědní. Ne všechny dluhy jsou však obou partnerů. Dnes si představíme výjimky dluhů, za které odpovídá jen jeden z manželů, nespadají tak do společného jmění.

Dluhy vzniklé před uzavřením manželství.

Přirozené první z výjimek bude ta, že dluhy, které vznikly před uzavřením sňatku, jsou jen toho z manželů, který se takto zavázal. To samé platí o všech prvcích společného jmění manželů. Tedy, jak o dluzích, tak o majetku. Společné jmění manželů totiž vzniká až dnem uzavření sňatku. Vše nabyté do té doby je ve výlučném jmění každého z manželů.

Dluhy přesahující zisk výlučného majetku manžela

Dále mohou za trvání doby manželství dluhy, které mají původ v majetku, který je výlučně jen jednoho z manželů, jelikož tento původní majetek byl jednoho z manželů ještě před vstupem do manželství. Pokud manžel takový výlučný majetek má, pak zisk z něj ale náleží do společného jmění manželů. To samé tedy platí i o dluzích pocházejících z tohoto výlučného majetku jednoho z manželů. Pokud je však tento dluh vyšší než samotný zisk, nespadá takový závazek do společného jmění manželů a je za něj odpovědný jen a pouze manžel, jehož je původní majetek, z něhož dluhy pramení.

Dluhy způsobené jedním manžele, které druhý manžel neodsouhlasil

Poslední výjimka je asi ta nejzajímavější a je také předmětem velkého množství případů. Jde o situace, kdy se jeden manžel zaváže k plnění (vytvoří se mu dluh), ale druhý manžel k nim nedal souhlas. Do takové skupiny dluhů však nespadají půjčky obstarávající každodenní nebo běžné potřeby rodiny. Co si pod tím představit? typicky půjde například o kontokorent, nákup na kreditku nebo na jakoukoli půjčku, která jen obstarává běžných chod domácnosti. Dále do společného jmění manželů nespadají takové dluhy, které jsou založeny rozhodnutím soudu nebo správního orgánu. Typicky například pokuty.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.