Ke kterému soudu adresovat žalobu

Soud

Pokud již víte, že určitý spor nevyřešíte jinak než soudním řízením, pak nejčastěji budete muset podávat žalobu. V tomto případě je důležité vědět, na který soud je důležité se obrátit. Máme obecná pravidla a řadu výjimek. Dnes se podíváme, který soud je ke kterým věcem příslušný. Pojďme na to!

Příslušnost soudu

Obecné soudy, které u nás řeší civilní trestní i správní agendu, se dělí dle jejich věcné a místní příslušnosti. Věcná příslušnost nám udává, který soud je z hlediska článků oprávněn k rozhodování v prvním stupni. Nejčastěji má věcnou příslušnost okresní soud, pakliže jde o zvláštní zákonnou situaci (nejčastěji složitější věci, v trestním soudnictví závažnější věci) může být dána věcná příslušnost krajského soudu. Dále máme místní příslušnost. Ta nám říká, kam se obrátit z hlediska místa. Nemusíme tedy ještě řešit věcnou příslušnost, ale musíme vědět, v jakém místě se na soudy obrátit. V civilním řízení platí základní pravidlo, že místně příslušným je soud v jehož obvodu má žalovaný bydliště.

Civilní spor – kam adresovat žalobu

Občanský soudní řád stanoví, že místně příslušným je ten soud, který je obecným soudem ten okresní soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště. Je-li žalován podnikatel, je příslušným soud, kde má fyzická osoba-podnikatel sídlo. Žalujete-li právnickou osobu, pak je opět obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má osoba sídlo. Existují však výjimky. Pokud zákon stanoví, že je příslušný krajský soud, pak to samé platí o krajském soudu. Žalobce si může ale vybrat i jiný soud. V případech v § 87 občanského soudního řádu. Dle vašeho uvážení si tak můžete vybrat, zda není lepší například žalovat tam, kde má žalovaný pracoviště či tam, kde došlo ke škodné události, pokud žalujete na náhradu škody apod.

Kdy si nemůžete vybrat místo

Máte tedy na výběr obecný soud nebo soud daný na výběr (viz výše). V některých případech si však nelze soud takto vybrat a musíte žalovat dle výlučné příslušnosti dle § 88 občanského soudního řádu. Jde například o případy majetkového vyrovnání manželů (příslušný je soud, který rozhodoval o rozvodu). Žalujete-li ohledně nemovité věci, pak je nutné žalovat tam, kde nemovitost stojí a podobně.

Kdy okresní a kdy krajský soud

Již víte místo, avšak nevíte, zda poslat žalobu na krajský či okresní soud. To zjistíte dle § 9 občanského soudního řádu. Obecným pravidlem je, že příslušným je okresní soud. Krajské soudy rozhodují jen v případech, kdy to stanoví zákon. Konkrétně to stanoví v § 9 odst. 2 občanského soudního řádu. Z těch více frekventovanějších případů lze zmínit například spor o zrušení rozhodnutí rozhodce, spor mezi obchodními korporacemi, spory ohledně duševního vlastnictví nebo při sporech o přeměně obchodních společností.

Zdroj: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů

https://www.businessinfo.cz/navody/zaklady-obcanskeho-soudniho-rizeni-ppbi/2/,

https://dostupnyadvokat.cz/blog/soustava-soudu

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.