Kdy si ze společnosti můžete nechat vyplatit zisk

01_dane

Jste společníkem společnosti s ručením omezeným nebo jiné obchodní korporace? Pak je určitě dobré vědět, že ne vždy můžete vytvořený zisk vyplatit sobě a dalším společníkům. Dnes se podíváme na to, jaké testy je třeba udělat a kdy je možné vyplatit si ze společnosti peníze. Pojďme tedy na to!

Podmínky vyplacení zisku společnosti

Primárním právním pramenem zde bude zákon o obchodních korporacích. Ten stanoví, že podíly na zisku se určí na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Ty musí schválit nejvyšší orgán – u s.r.o. či a.s. je to valná hromada, u osobních společností (v.o.s. a k.s.) jsou to všichni společníci. Při schválení závěrky lze mezi společníky rozdělit zisk, který obchodní společnost vytvořila. Mimo to lze rozdělit i další prostředky – například zisky z minulých let nebo ostatní fondy společnosti. O výplatě pak rozhodne statutární orgán. Zákon však také stanoví, jaké jsou podmínky takového vyplacení. Jejich naplnění se zjišťuje následujícími testy.

Bilanční test

Prvním je bilanční test a vychází ze zákonné úpravy v § 34 odst. 2 ZOK. Rozdělovaná částka nesmí být vyšší, než je součet výsledku hospodaření posledního skončení účetního období, výsledku hospodaření z minulých let a ostatních fondů. Částka k rozdělení dále musí být snížena o příděly do rezervních a jiných fondů, pokud to stanoví zákon nebo společenská smlouva.

Vlastní kapitál

Dalším testem je test vlastního kapitálu.  Ten vychází z § 40 odst. 1 ZOK. Dle něj platí, že společnost nesmí mezi společníky rozdělit zisk či jiné zdroje, pokud je vlastní kapitál, jehož výše vyplývá z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nižší než hodnota upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit dle zákona či dle společenské smlouvy. Test musí vyjít kladně, i pokud společnost vykazuje plusové výsledky hospodaření.

Náklady na vývoj

Třetí pravidlo obsahuje § 40 odst. 2 ZOK. Pokud jsou v aktivech, které obsahuje rozvaha, vykazovány náklady na vývoj, společnost nesmí rozdělit zisk či jiné vlastní zdroje, není-li částka k rozdělení rovna alespoň neodepsané části nákladů na vývoj. Částka k rozdělení je následně snížena o výši neodepsaných nákladů na vývoj.

Nehrozí insolvence?

Dále je také nutné, dle § 40 odst. 3 ZOK, zjistit, zda by vyplacení nezpůsobilo insolvenci právnické osoby. Pokud by si společnost přivodila úpadek vyplacením zdrojů, není možné je takto vyplatit. Definici úpadku obsahují úvodní ustanovení insolvenčního zákona.

Zdroj: Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/podminky-a-prekazky-rozdeleni-zisku-s-r-o/, https://www.penize.cz/podnikani/434583-testy-pro-vyplatu-podilu-na-zisku

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.