Kdy odpovídá jednatel za škodu či dluhy společnosti

Smlouva

Jste-li jednatelem společnosti, pak musíte svou funkci vykonávat se vší vážností a řádnou péčí. V opačném případě totiž existuje zákonný sankční mechanismus, kdy vám může vzniknout povinnost odpovídat za dluhy společnosti či dokonce povinnost nahradit společnosti vzniklou újmu. Dnes se na pravidla odpovědnosti jednatele za dluhy či újmu podíváme. Pojďme na to!

Nezbytná loajalita, znalosti a pečlivost

Aktuálně existuje jednotná úprava, která je z části v občanském zákoníku a z části v zákoně o obchodních korporacích. § 159 občanského zákoníku stanoví, že člen voleného orgánu, kterým je právě i jednatel, je povinen vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s pečlivostí. Obecně lze takový souhrn nároků označujeme jako „péče řádného hospodáře“. Zákon o obchodních korporacích pak ve svém § 51 dodává, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při svém podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Předchozí tvrzení však nebude platit, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

Kdy postupuje jednatel s péčí řádného hospodáře

Otázkou tedy je, co se bude zohledňovat při hodnocení jednatele. Jinými slovy, jak poznáme, že jednatel jednal s péčí řádného hospodáře. Vždy by se mělo přihlédnout k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba. Nehledáme tedy ideál nejvyšší pečlivosti, naopak tyto nároky objektivizujeme, k čemuž nám pomáhá hypotetická „průměrná“ jiný rozumně pečlivá osoba.

Odpovědnost jednatele – ručená při insolvenčním řízení

Prvním druhem odpovědnosti jednatele může být ručení jednatele (i bývalého) za řádné splnění povinností společnosti ve vymezeném rozsahu, které určí soud na návrh insolvenčního správce. Stane se tak, pokud je rozhodnuto o úpadku společnosti a samozřejmě pokud je úpadek spojen s neřádnými rozhodnutími jednatele. Jednatel totiž musí učinit vše rozumně předpokládatelné a potřebné, aby zamezil hrozícímu úpadku.

Náhrada způsobené škody

Pokud jednatel nejedná s péčí řádného hospodáře ve smyslu výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, pak je povinen společnosti nahradit škodu, kterou jí takovým jednáním způsobil. Neučiní-li tak, ručí věřitelům společnosti za její dluhy, a to v tom rozsahu, ve kterém neuhradil škodu.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, https://www.epravo.cz/top/clanky/osobni-odpovednost-jednatele-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-97274.html, https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/odpovednost-jednatele-za-dluhy-spolecnosti-ruceni-svym-majetkem

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.