Kdy a jak lze potomka vydědit

Právo

Vydědění je v laické veřejnosti známým institutem dědického práva. Málokdo však přesně ví, jaké jsou jeho podmínky. Zákonná úprava vydědění je totiž docela striktní a vydědit potomka lze jen ze zákonných důvodů, jinak je vydědění neplatné. Jaké to jsou? A jak vydědění provést?

Nepominutelní dědici mají vždy nárok na část pozůstalosti

Občanský zákoník, ve kterém je obsažena i úprava dědického práva, stanovuje, že děti zůstavitele (zemřelého) jsou takzvanými nepominutelnými dědici. I kdybyste tedy sepsali závěť, ve které jim nepřiznáváte žádnou část pozůstalosti, stejně mají nárok na svůj povinný díl. Ten dělá u nezletilých alespoň tři čtvrtiny podílu, který by získali, kdyby dědili dle zákona a u zletilců pak tento díl dělá jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu. Jediným nástrojem, jak úplně omezit ze své vlastní vůle (vedle dohody s dědicem nebo situace, kdy dědic sám dědit nechce) je vydědění. To však lze použít je v zákonem stanovených situacích.

Zákonné důvody vydědění

Vydědit potomka tak lze jen z následujících důvodů:

  • nepominutelný dědic neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
  • dědic neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem „jaký by projevovat měl“,
  • dědic byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
  • dědic vede trvale nezřízený život.

Vydědění tedy zůstavitel provádí stejnou formou, jakou provádí závěť. Pokud však v tomto pořízení pro případ smrti nevyjádří důvod vydědění, pak má nepominutelný dědic nárok na svůj povinný díl, ledaže by se proti němu prokázaly důvody, které by zakládaly jeho objektivní nezpůsobilost dědit.

Vydědění marnotratníka

Vydědit dle občanského zákoníku lze také takového dědice, který je tak zadlužený nebo si počíná tak marnotratně, že je zde důvodná obava že se pro jeho potomky nezachová jeho povinný díl, na který má jako nepominutelný dědic nárok. I z tohoto důvodu lze vydědit tohoto nepominutelného dědice, avšak s tím, že jeho povinný díl zachovává pro jeho potomky.

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.