Kdy a jak lze omezit svéprávnost osoby

Důchodci

Nejčastěji jde o smutné okamžiky, avšak často se může v životě stát, že je potřeba například vašemu rodinnému příslušníkovi omezit svéprávnost. Půjde například o situace, kdy je již starý a postižený demencí, jinak duševně chorý a podobně. Jak v takových případech postupovat a co vlastně omezení svéprávnosti znamená?

Co je svéprávnost?

Jde vlastně o soukromoprávní institut, který nám udává, že ta která osoba má plnou schopnost právně jednat, zavazovat se, mohou jí vznikat práva a povinnosti. Upravuje ji občanský zákoník a osoba ji nabývá postupně vzhledem ke svému věku. Plnou svéprávnost pak nabývá zletilostí. Tedy buď osmnáctými narozeninami anebo rozhodnutím soudu. Pokud je však dospělá osoba neschopná právně jednat, nerozumí již tomu, čemu se zavazuje, může soud tuto její svéprávnost omezit, nikdy však osobu úplně zbavit svéprávnosti.

Co znamená omezení svéprávnosti

Jde o krajní variantu situací, kdy osoba není schopna kvalifikovaně právně jednat. Ještě předtím by mělo být užito jiných nástrojů dle občanského zákoníku. Například nápomoci při rozhodování a podobně. Pokud to však již nestačí, soud rozhodne o omezení svéprávnosti, kdy vezme v úvahu rozsah a stupeň neschopnosti osoby postarat se o vlastní záležitosti a v tomto rozsahu svéprávnost daného člověka omezí. V řízení bude rozhodovat také typicky znalecký posudek a všechny okolnosti případu. Rozsudek soudu pak může například vypadat tak, že daná osoba smí nakládat pouze s penězi a majetkovými hodnotami, které nepřesahují 1000 Kč. K jiným právním jednáním není způsobilá a taková právní jednání by tedy byla neplatná, a to absolutně, od počátku.

Postup při omezení

Nejčastěji rodinní příslušníci podávají návrh na omezení svéprávnosti. Doručuje se k obecnému soudu osoby. Tedy okresní soud v obvodu, kde daná osoba žije. Do návrhu napište důvody, proč se domníváte, že je nutné omezit svéprávnost, označte důkazy i to, jak chcete, aby bylo rozhodnuto. Soud dále v řízení ustanoví znalce, ten bude pro rozhodnutí stěžejní. Omezení svéprávnosti pak může soud stanovit pouze dočasně, a to maximálně na 3 roky (5 let, pokud je jasné, že se za 3 roky stav osoby nezlepší). Je-li rozhodnuto o omezení, přijde další řízení. V něm soud ustanoví osobě opatrovníka. Často jde však o dvě řízení spojená v jedno. Nejčastěji jde o blízké osoby či rodinné příslušníky. Ti mají pak povinnosti vyplývající zejména z občanského zákoníku.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/jak-postupovat-pri-omezeni-svepravnosti, https://dostupnyadvokat.cz/blog/svepravnost, https://www.alzheimer.cz/pravni-aspekty/svepravnost-a-jeji-omezeni/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.