Kauce při nájmu – při vrácení máte nárok na úrok

Smlouva

Pokud jste dle nájemní smlouvy museli při začátku nájmu složit jistotu neboli kauci, pak byste měli vědět, že při následném vrácení máte nárok na úročení této částky po celou dobu, kdy ji měl pronajímatel u sebe.

Právo na úrok z prodlení

Občanský zákoník zakotvuje nájemcovo právo na úročení složené jistoty (kauce). Ve svém § 2254 v druhém odstavci občanský zákoník stanovuje: „Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“ Toto ustanovení tedy znamená, že při vrácení kauce má nájemce nárok na úroky ze složené kauci po celou dobu, kdy peníze u sebe neměl.

Toto právo nelze smluvně omezit

Zároveň občanský zákoník obecně zvýhodňuje slabší strany. V nájemním vztahu je pak touto slabší stranou nájemce. Občanský zákoník výslovně stanoví, že se nepřihlíží k ustanovením, která by zkracovala práva nájemce. Pokud by tedy pronajímatel chtěl smluvně vyloučit nárok na úročení jistoty, jde o ustanovení, ke kterému se nepřihlíží. Od § 2254 odst.2 občanského zákoníku se tedy lze odchýlit jen ve prospěch nájemce. Jinak řečeno, lze si sjednat vyšší úrok než zákonem stanovený, nikdy však nižší či jej úplně vyloučit.

Kolik činí zákonný úrok

Kolik je tedy minimální úrok, kterým se jistota určuje? Dle § 1970 občanského zákoníku platí, že zákonnou výši úroku stanoví vláda svým nařízením. V nařízení vlády č. 351/2013 sb., se pak stanovuje zákonný úrok z prodlení, který odpovídá ročně o osm procentních bodů zvýšené výši repo sazby, kterou stanovuje Český národní banka. Poté platí, že úroková sazba se určuje dle výše, která byla aktuální v době složení jistoty. Pokud se však tato sazba měnila v daných pololetích, musí se úrok počítat pro každé toto období zvlášť. V tomto pololetí činí zákonná výše úroku z prodlení 15 %.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., https://www.behounek.eu/l/vyvoj-uroku-z-prodleni/, https://www.psotkapetr.cz/novinka/pronajimate-byt-pozor-na-urok-z-jistoty

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.